จดหมายข่าว สพป.ศก 3

จดหมายข่าว สพป.ศก 3
โครงการสร้างบ้านให้นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
ประชุมสมัยสามัญ สมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอปรางค์กู่

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
รายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 19/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงเครื่องมือการวัดและประเมินผล ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น (ขี่ตั๊กแตนจับช้าง) ปีการศึกษา 2567

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2567 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2567

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงครื่องมือการวัดและประเมินเล ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (ขี่ติ๊กแตนจับช้าง) ปีการศึกษา 2567

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
โครงการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ (Teacher and School Quality Movement-Area: TSQM-A) จังหวัดศรีสะเกษ

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
ประชุมแนวทางการทำงานร่วมกันภายใต้นโยบาย "เรียนดี มีความสุข” เพื่อลดภาระครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

Read more