จดหมายข่าว สพป.ศก 3

จดหมายข่าว สพป.ศก 3
กิจกรรมเปิดงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น วันกองทุนการศึกษาประชาร่วมใจ กลุ่มโรงเรียนหนองเชียงทูนสำโรงปราสาท โรงเรียนบ้านหนองคูขามNew!!

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
การประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผูู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบ 1 ปีNew!!

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567New!!

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
ประชุมพิจารณาเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567New!!

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามสังคมโลกและอนาคต

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูที่ยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) นิเทศตรวจเยี่ยม การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ณ สนามสอบในสังกัด

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
การประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อทดสอบเครื่องมือการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
การรับและเก็บรักษาแบบทดสอบกระดาษคำตอบและอุปกรณ์การทดสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

Read more