กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มกฏหมายและคดี