ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
การประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (1) ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวให้ยื่นแบบคำร้องขอย้ายและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ส่งถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2567New!!

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยเพื่อสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์New!!

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2567New!!

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
นิเทศเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการรับประเมินหลักสูตรต้านทุจริตจาก ป.ป.ช จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567New!!

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
การอบรมพัฒนาการจัดทำเอกสารประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาNew!!

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 แบบออนไลน์ ครั้งที่ 2New!!

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ (TsQM-A) จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ กับหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษNew!!

Read more
จดหมายข่าว สพป.ศก 3
ออกพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ประสบภัยNew!!

Read more
ข่าวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
การขับเคลื่อน”ระบบตลาดออนไลน์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ (SSK๓ E-Market)”New!!

พลิกโฉมตลาดออนไลน์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓

Read more
ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560New!!

Read more