กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3


กลุ่มงาน
กลุ่ม งานนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มงาน ส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา