Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 112155 View view 54.81.77.114 rss feed
 
 
หน้าหลัก > อัลบั้มรูปกิจกรรมของเรา


8 มีนาคม 2560 นิเทศติดตามการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ(National Test : NT)

 10/10/2017 :  13:41 น.


20 กุมภาพันธ์ 2560 งานมหกรรมศิลปะดนตรีกีฬาวิชาการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 30/03/2017 :  05:22 น.


การประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการดำเนินการรับนักเรียนในสถานศึกษาการขยายผลการใช้งานระบบคัดกรองนั

 10/10/2017 :  13:42 น.


15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

 30/03/2017 :  05:07 น.


10 กุมภาพันธ์ 2560 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560

 30/03/2017 :  05:04 น.


4-5 กุมภาพันธ์ 2560 นิเทศ ติดตาม คณะกรรมการระดับสนามสอบ ในการบริหารการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดส

 30/03/2017 :  04:49 น.


30 มกราคม 2560 ดร.สมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

 30/03/2017 :  04:47 น.


16 มกราคม 2560 นางเยาวลักษณ์ คงพูล ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิดงาน และมอบเกี

 30/03/2017 :  04:30 น.


ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

 30/03/2017 :  04:23 น.


10 มกราคม 2560 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

 30/03/2017 :  04:19 น.


(Video Conference) เรื่อง แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่ง

 30/03/2017 :  04:14 น.


21 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

 10/10/2017 :  13:42 น.


โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร

 30/03/2017 :  04:08 น.


16 ธันวาคม 2559 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 11/2559

 30/03/2017 :  04:01 น.


14 ธันวาคม 2559 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประเมินการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงา

 30/03/2017 :  03:58 น.


5 ธันวาคม 2559 ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราช

 30/03/2017 :  03:53 น.


1 ธันวาคม 2559 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประชุมทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (MOU) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(บุคล

 30/03/2017 :  03:49 น.


30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

 30/03/2017 :  03:46 น.


22 พฤศจิกายน 2559 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

 30/03/2017 :  03:42 น.


การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่

 30/03/2017 :  03:36 น.


การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2559

 30/03/2017 :  03:28 น.


10 พฤศจิกายน 2559 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2559

 30/03/2017 :  03:22 น.


สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 และเจ้าหน้าที่ร่วมกับโรงเรียนและประชาชน ทำบุญกฐินสามัคคี

 30/03/2017 :  03:18 น.


1 พฤศจิกายน 2559 บรรจุข้าราชการครูใหม่

 30/03/2017 :  03:06 น.


พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 30/03/2017 :  02:54 น.


การประกวด/แข่งขันในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

 30/03/2017 :  02:43 น.


การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการแระจำปีงบประมาณ 2560

 30/03/2017 :  02:36 น.


วันครบรอบ 13 ปี ก่อตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 15/10/2016 :  14:09 น.


สพป.นครพนม เขต 1 มาศึกษาดูงานเขตสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศรีสะเกษ เขต 3

 06/07/2016 :  03:32 น.


การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว

 06/07/2016 :  03:27 น.


การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดตามแนวทาง : BBL

 06/07/2016 :  03:23 น.


การติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 ครั้งที

 22/06/2016 :  09:03 น.


การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

 22/06/2016 :  08:55 น.


การอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) กิจกรรม การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการอ่านออกเขียนได้ต

 22/06/2016 :  08:52 น.


การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมและการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H ที่สอดคล้องก

 22/06/2016 :  08:46 น.


อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง

 22/06/2016 :  08:39 น.


การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนอย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศและโรงเรียนต้นแบบ สพป.ศร

 01/06/2016 :  01:43 น.


ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา 23-26 พ.ค. 2559

 24/05/2016 :  03:43 น.


การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ พิเศษ/ ๒๕๕๙ 02/05/59

 03/05/2016 :  06:49 น.


ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2559 อำเภอขุขันธ์ วันที่ 7 มีนาคม 2559

 29/04/2016 :  08:45 น.


การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เชิงประจักษ์ ครั้งท

 29/04/2016 :  08:36 น.


การตรวจราชการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 27 มกราคม 2558

 29/04/2016 :  08:23 น.


ภารกิจการตรวจเยี่ยม การจัดสอบ NT ของ ท่าน ผอ.เยาวลักษณ์ คงพูล ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 วันที่ 9 มี.ค. 2

 29/04/2016 :  08:15 น.


ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2559 ณ โรงเรียนบ้านเหล็ก อำเภอปรางค์กู่ วันที่ 10 มีนา

 29/04/2016 :  08:10 น.


การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างสายผู้สอนอำเภอปรางค์กู่ ค

 29/04/2016 :  06:15 น.


การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างสายผู้สอนอำเภอไพรบึง ครั้

 27/04/2016 :  09:09 น.


เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เข

 27/04/2016 :  09:06 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140  เบอร์โทรติดต่อ  045-671259,Fax 04567-1333
ติดต่อผู้ดูแล sisaket3@windowslive.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย ทีมงาน ITEC สพป.ศรีสะเกษ เขต 3