หน้าหลัก
   ขอบข่ายภารกิจ
   ทำเนียบบุคลากร
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ภาพข่าวกิจกรรม
   เอกสารเผยแพร่
   ความพึงพอใจการให้บริการ
   ติดต่อสอบถาม

                  


                  


ขอบข่าย/ภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน
  1. งานธุรการ
          งานสารบรรณ
          งานประสานงานและให้บริการ
          งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
          งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
  2. งานนโยบายและแผน
          งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
          งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
          งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
          งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. งานวิเคราะห์งบประมาณ
          งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
          งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน
          งานบริหารงบประมาณ เงินเหลือจ่าย
  4. งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
          งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
          งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
          งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  5. งานประสานงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
          งานประสานงานเพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
          งานประสานส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
          และสถานศึกษา

ผู้จัดทำ นางสาวศศิธร พรมมาดวง โทร 082-8670788 E-Mail joy.sasitorn33@gmail.com