วีดิทัศน์นำเสนอกิจกรรมและผลงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
12 สิงหาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
14 สิงหาคม 2562 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล Big Data เพื่อการบริหารจัดการ
19 สิงหาคม 2562 ประชุมปฏิบัติการขยายผลการใช้งาน แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline
21 สิงหาคม 2562 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
22-27 สิงหาคม 2562 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
27 สิงหาคม 2562  ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร
30 สิงหาคม 2562 วิทยาการคำนวณ
30-31 สิงหาคม 2562 รร.สวัสดีวิทยาส่งนักเรียนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ
3 กันยายน 2562 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
6 กันยายน 2562 มหกรรมการศึกษาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
วีดิทัศน์นำเสนอผลงานและกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562
17-25 กันยายน 2562 นิเทศติดตาม DLTV โรงเรียนขนาดกลาง
30 กันยายน 2562 สัมมนาวิชาการ อาหาร อาชีพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ปีงบประมาณ 2562
23 ตุลาคม 2562 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช
วีดิทัศน์นำเสนอผลงานและกิจกรรมประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2562