ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
SAR
กระดานข่าว
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
► ข้อมูลพื้นฐาน
► ข่าวประชาสัมพันธ์
► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2 การบริหารงาน
► แผนการดำเนินงาน
► มาตรฐานการปฏิบัติงาน
► มาตรฐานการให้บริการ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำปี
9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
► การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
► การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10.1 การป้องกันการทุจริต
► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
► การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
► แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และคณะครูร่วมอวยพรแด่ท่านบุญ... RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และคณะครูร่วมอวยพรแด่ท่านบุญ...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และคณะครูร่วมอวยพรแด่ท่านบุญล้วน พวงอินทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ต้อนรับคุณครูคนใหม่ RSS Feed
โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ต้อนรับคุณครูคนใหม่
  ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูเฉลิมศรี ศรีปัตเนตร วิชาเอกดนตรีไทย ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ และนางสาวกานดา ประชุมวงค์ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » คุณครูพร หิตะชาติ คุณครูบูชา จันครา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสง... RSS Feed
คุณครูพร หิตะชาติ คุณครูบูชา จันครา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสง...
  คุณครูพร หิตะชาติ คุณครูบูชา จันครา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) ร่วมอวยพรแด่ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » คุณครูเจษฎา สิ้นภัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน RSS Feed
คุณครูเจษฎา สิ้นภัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน
  คุณครูเจษฎา สิ้นภัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน เรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » บุญประเพณีผ้าป่าข้าวเปลือก ครั้งที่ ๓ RSS Feed
บุญประเพณีผ้าป่าข้าวเปลือก ครั้งที่ ๓
  บุญประเพณีผ้าป่าข้าวเปลือก ครั้งที่ ๓
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ความอนุเคราะห์กำลังจากผู้ถูกคุมประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาโร... RSS Feed
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ความอนุเคราะห์กำลังจากผู้ถูกคุมประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาโร...
  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ความอนุเคราะห์กำลังจากผู้ถูกคุมประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ของโรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » คณะครูโรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน RSS Feed
คณะครูโรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
  คณะครูโรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อศึกษาข้อมูลสำคัญในการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม แลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนระหว่างครูกับผู้...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » การจัดการเรียนการสอนโดยครู D.A.R.E RSS Feed
การจัดการเรียนการสอนโดยครู D.A.R.E
  การจัดการเรียนการสอนโดยครู D.A.R.E เป็นโครงการด้านการป้องกันการแพร่ระบาด ยาเสพติดในเด็กนักเรียน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมซอยกลาง โดยท่านเกียรติศักดิ์ พวงพลอย นักวิชาการสาธาณสุขชำนาญการ ... RSS Feed
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมซอยกลาง โดยท่านเกียรติศักดิ์ พวงพลอย นักวิชาการสาธาณสุขชำนาญการ ...
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมซอยกลาง โดยท่านเกียรติศักดิ์ พวงพลอย นักวิชาการสาธาณสุขชำนาญการ ดำเนินการคัดเลือกยุวชนอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคุณครูบูชา จันครา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติต... RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคุณครูบูชา จันครา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติต...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคุณครูบูชา จันครา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในงานหลักสูตรการ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ เข้าร่วมประชุมกับอำเภอขุขันธ์  RSS Feed
ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ เข้าร่วมประชุมกับอำเภอขุขันธ์
  ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ เข้าร่วมประชุมกับอำเภอขุขันธ์ ในนามสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุขันธ์ เรื่องการจัดงานวันครูอำเภอขุขันธ์ ประจำปี 25...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และคณะครู ประชุมครั้งที่ ๒/... RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และคณะครู ประชุมครั้งที่ ๒/...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และคณะครู ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ การป้องกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลใ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » คุณชนัญชิดา เครือรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทโตโยต้าศรีสะเกษ (1993) จำกัดและคณะ ได้มาสำรวจติดตามเพื่... RSS Feed
คุณชนัญชิดา เครือรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทโตโยต้าศรีสะเกษ (1993) จำกัดและคณะ ได้มาสำรวจติดตามเพื่...
  คุณชนัญชิดา เครือรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทโตโยต้าศรีสะเกษ (1993) จำกัดและคณะ ได้มาสำรวจติดตามเพื่อที่จะปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมของนักเรียนให้...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กีฬาประเพณีชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑ RSS Feed
กีฬาประเพณีชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑
  กีฬาประเพณีชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » วงดุริยางค์โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์  RSS Feed
วงดุริยางค์โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์
  วงดุริยางค์โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทับทิมสยามเกมส์ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ธั... RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทับทิมสยามเกมส์ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ธั...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทับทิมสยามเกมส์ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคุณครูเจษฎา สิ้นภัย คุณครูจีรวิชญ์ พรแก้ว และคณะครู บุคลากรใ... RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคุณครูเจษฎา สิ้นภัย คุณครูจีรวิชญ์ พรแก้ว และคณะครู บุคลากรใ...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคุณครูเจษฎา สิ้นภัย คุณครูจีรวิชญ์ พรแก้ว และคณะครู บุคลากรในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๗ ทับทิมสยาม จัดทำสนามกรี...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และคณะครูที่ได้รับมอบหมาย ได... RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และคณะครูที่ได้รับมอบหมาย ได...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ และคณะครูที่ได้รับมอบหมาย ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ กับชุมชนหมู่...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแจ้งข้อราชการ แนวปฏิบัติ กิจกรรมของโรงเรียน และรายงานผลก... RSS Feed
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแจ้งข้อราชการ แนวปฏิบัติ กิจกรรมของโรงเรียน และรายงานผลก...
  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแจ้งข้อราชการ แนวปฏิบัติ กิจกรรมของโรงเรียน และรายงานผลการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ให้คณะกรรมการได้รับทราบ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ท่านภัทธศาสน์ มาสกุล ... RSS Feed
โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ท่านภัทธศาสน์ มาสกุล ...
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ท่านภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

datacenter


ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: nicom3
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 5
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 5
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
38899
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
เว็บไซต์ภายนอก