ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
SAR
กระดานข่าว
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
► ข้อมูลพื้นฐาน
► ข่าวประชาสัมพันธ์
► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2 การบริหารงาน
► แผนการดำเนินงาน
► มาตรฐานการปฏิบัติงาน
► มาตรฐานการให้บริการ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำปี
9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
► การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
► การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10.1 การป้องกันการทุจริต
► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
► การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
► แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศ


ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ » ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ หมู่ ๑๐ บ้านหนองโพธิ์  RSS Feed
ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ หมู่ ๑๐ บ้านหนองโพธิ์
  วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ คุณครูสายสมร พงษ์วัน คุณครูขนิษฐา คำด้วง และคุณครูธัญชนก ตอนศรี ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ หมู่ ๑๐ บ้านหนองโพ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » จัดกิจกรรมฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา  RSS Feed
จัดกิจกรรมฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา
  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดกิจกรรมฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ทั้งนี้ขอขอบคุณ คณะวิทยากรจากง...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ RSS Feed
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » นักเรียนชั้นป.๔,๕ เข้าร่วมการคัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชนเพื่อเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล “ไทย ยูธ ... RSS Feed
นักเรียนชั้นป.๔,๕ เข้าร่วมการคัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชนเพื่อเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล “ไทย ยูธ ...
  วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ คุณครูเจษฎา สิ้นภัย ดำเนินการจัดเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยใช้กิจกรรมกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน ได้นำนักเรียนช...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » พิธีลงนามโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ โดยรัฐบาลญี่ปุ่น... RSS Feed
พิธีลงนามโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ โดยรัฐบาลญี่ปุ่น...
  วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) ได้เดินทางไปร่วมพิธีลงนามโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ครูจีรวิชญ์ พรแก้ว และนางสาวณิชากร สุธรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมี... RSS Feed
ครูจีรวิชญ์  พรแก้ว และนางสาวณิชากร สุธรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมี...
  วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ บ้านนิคมเขต ๓ หมู่ที่ ๗ ได้ประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ ให้ชุมชนทราบ และมีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองได...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » จกรรมค่ายพุทธบุตรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติด  RSS Feed
จกรรมค่ายพุทธบุตรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติด
  โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติด เพื่อเทิดพระเกีย...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » คุณครูจีรวิชญ์ พรแก้ว รับมอบลูกฟุตบอลจาก นายอนิวัฒน์ ไขจันทร์ เจ้าหน้าที่กีฬาประจำอำเภอขุขันธ์ RSS Feed
คุณครูจีรวิชญ์  พรแก้ว รับมอบลูกฟุตบอลจาก นายอนิวัฒน์  ไขจันทร์ เจ้าหน้าที่กีฬาประจำอำเภอขุขันธ์
  วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ คุณครูจีรวิชญ์ พรแก้ว รับมอบลูกฟุตบอลจาก นายอนิวัฒน์ ไขจันทร์ เจ้าหน้าที่กีฬาประจำอำเภอขุขันธ์ โดยมอบให้กับนักเรียนได้ใช้ในการอ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  RSS Feed
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
  วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » สร้างขวัญและกำลังใจเยี่ยมคลอดผูกแขนหลาน RSS Feed
สร้างขวัญและกำลังใจเยี่ยมคลอดผูกแขนหลาน
  จกรรมสร้างขวัญและกำลังใจเยี่ยมคลอดผูกแขนหลาน โดยคุณครูเฉลิมศรี ศรีปัตเนตร คุณครูวลีรัตน์ ศรีบุญเรือง ไปเยี่ยมและให้กำลังใจคุณครูวิทยา สุขบทและครอบคร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน “เด็กดีศรีนิคมสาม ลูกเสือต้นแบบ สภานักเรียน ... RSS Feed
จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน “เด็กดีศรีนิคมสาม ลูกเสือต้นแบบ สภานักเรียน ...
  จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน “เด็กดีศรีนิคมสาม ลูกเสือต้นแบบ สภานักเรียน และนักเรียน D.A.R.E. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓” กิจกรร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมการจัดเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” RSS Feed
กิจกรรมการจัดเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
  วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ คุณครูเจษฎา สิ้นภัย คุณครูจีรวิชญ์ พรแก้ว จัดกิจกรรมการจัดเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยใช้กิจกรรมกีฬาฟุต...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมอำลาคุณครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู RSS Feed
กิจกรรมอำลาคุณครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) จัดกิจกรรมอำลาคุณครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรีย...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » คุณครูเจษฎา สิ้นภัย นำเด็กชายพีรพัทธ์ สมสมัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ รับมอบจักรยาน RSS Feed
คุณครูเจษฎา  สิ้นภัย นำเด็กชายพีรพัทธ์  สมสมัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ รับมอบจักรยาน
  คุณครูเจษฎา สิ้นภัย นำเด็กชายพีรพัทธ์ สมสมัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ รับมอบจักรยาน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด RSS Feed
ร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด
  วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด ณ องค์กา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม "วันครู อำเภอขุขันธ์ 2564" วันที่ 22 มีนาคม 2564 RSS Feed
กิจกรรม
  นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ได้เข้าร่วมกิจกรรม \"วันครู อำเภอขุขันธ์ 2564\" วันที่...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง RSS Feed
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง
  วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อแจ้งข้อราชการ แนวปฏิบัติ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » คุณครูอารีย์ จงราช คุณครูขนิษฐา คำด้วง และคุณครูจินตนา สมเพ็ชร เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานปร... RSS Feed
คุณครูอารีย์  จงราช คุณครูขนิษฐา  คำด้วง และคุณครูจินตนา  สมเพ็ชร เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานปร...
  วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ คุณครูอารีย์ จงราช คุณครูขนิษฐา คำด้วง และคุณครูจินตนา สมเพ็ชร เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานประเมินพัฒนาการจบหลักสูตรการศึ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ RSS Feed
ผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์  อ่อนคำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
  วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ท่านผู้อำนวยการรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » คุณครูศรเพชร บุญกู่ เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ RSS Feed
คุณครูศรเพชร บุญกู่ เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
  วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ คุณครูศรเพชร บุญกู่ เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สำนักงาน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

datacenter


ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: nicom3
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 0
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 0
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
48239
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
เว็บไซต์ภายนอก