ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มกฎหมายและคดี >> กำชับการดำเนินการเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการทางวินัย >> รายละเอียด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา     และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ถือปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการทางวินัยเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน ยาเสพติด การทำร้ายนักเรียน มาตรฐานการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม หากผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชามิให้ต้องรับโทษทางวินัย  ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาผู้นั้นกระทำความผิดวินัย
                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  จึงเรียนมายังท่าน เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวต่อไป  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
1 - หนังสือเวียน/เอกสารแนบ  (ขนาด 860.76 KB)


วันที่ประกาศ : 27 พฤษภาคม 2563, 14:59 น.  อ่าน 217 ครั้ง  โดย กลุ่มกฎหมายและคดี 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1