ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มอำนวยการ >> การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม >> รายละเอียด

                        ด้วยกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม วันที่ ๗ สิงหาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของกระบวนการออกเสียงประชามติ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจนส่วนราชการที่มีภารกิจรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

                        ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ จึงขอแจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติและประเด็นเพิ่มเติม ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา เพื่อให้ทุกคนไปร่วมใช้สิทธิออกเสียงประชามติดังกล่าว รวมทั้งให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจนส่วนราชการที่มีภารกิจรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง ให้รายงานผลการดำเนินงานไปใช้สิทธิของบุคลากรในสังกัด หากมีผู้ใดไม่ใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวให้รายงานชี้แจงเหตุผลประกอบ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

                        จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

 

1 - หนังสือนำส่ง  (ขนาด 826.11 KB)
2 - สิ่งที่ส่งมาด้วย  (ขนาด 371.68 KB)


วันที่ประกาศ : 5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.  อ่าน 1151 ครั้ง  โดย กลุ่มอำนวยการ 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1