ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มอำนวยการ >> การลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด >> รายละเอียด

 

                    ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม  ๒๕๕๙ เป็นวันออกเสียง ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๙ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษได้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ได้ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนนอกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทราบ

                   ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ จึงขอแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดให้ความร่วมมือและประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดดังกล่าวให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย(หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ลต (ศก) ๐๗๐๒/ว๒๔๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๙)

 

1 - รายละเอียด  (ขนาด 1.79 MB)


วันที่ประกาศ : 29 มิถุนายน 2559, 15:35 น.  อ่าน 675 ครั้ง  โดย กลุ่มอำนวยการ 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1