ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา >> รายการ

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.น.บส.) รุ่...     (17 กันยายน 2564, 16:55 น. )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ     (16 กันยายน 2564, 17:53 น. )
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา     (15 กันยายน 2564, 14:09 น. )
ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อร...     (1 กันยายน 2564, 15:18 น. )
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Learning Platform Online     (26 สิงหาคม 2564, 18:47 น. )
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมบุคลากรด้านการสอนประวัติศาสตร์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔     (26 สิงหาคม 2564, 18:46 น. )
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากทางการศึกษา ด้วยรูปแบบ Digital ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Learning) ...     (26 สิงหาคม 2564, 18:45 น. )
การสอบวัดผลทักษะาษาอังกฤษา ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาามกร...     (26 สิงหาคม 2564, 18:43 น. )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกาาระดับชาติ ครั้งที่ 16     (24 สิงหาคม 2564, 14:59 น. )
ประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยา...     (17 สิงหาคม 2564, 14:48 น. )
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาน...     (17 สิงหาคม 2564, 14:47 น. )
การอบรมชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณ...     (13 สิงหาคม 2564, 19:09 น. )
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศ...     (13 สิงหาคม 2564, 19:05 น. )
ประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิเทโเพื่อส่งเสริมวิทยาศาสต...     (13 สิงหาคม 2564, 19:04 น. )
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนสังกัดสำนักงานเข...     (10 สิงหาคม 2564, 15:18 น. )
สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรายงานการพัฒนาบุคลากร     (9 สิงหาคม 2564, 10:17 น. )
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach โดยใช้ผังกราฟิก (Graphi...     (5 สิงหาคม 2564, 18:03 น. )
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศ...     (5 สิงหาคม 2564, 18:01 น. )
ขอความอนุเคราะห์ส่งครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ     (5 สิงหาคม 2564, 17:59 น. )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ฟรีและแบบมีค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาสมรรถน...     (5 สิงหาคม 2564, 17:57 น. )
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรั...     (22 กรกฎาคม 2564, 18:38 น. )
การอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ วPA แบบออนไลน์     (19 กรกฎาคม 2564, 19:00 น. )
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนา “แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ National Digital Learning Platform สำหรับ...     (19 กรกฎาคม 2564, 18:39 น. )
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔     (15 กรกฎาคม 2564, 18:31 น. )
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา     (14 กรกฎาคม 2564, 15:30 น. )
ประกาศผลการคัดเลือกวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2564     (14 กรกฎาคม 2564, 15:29 น. )
การเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาเป็นหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อสามารถนับชั่วโมงพัฒนามาประกอบ...     (14 กรกฎาคม 2564, 15:29 น. )
การประชาสัมพันธ์การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award     (30 มิถุนายน 2564, 16:18 น. )
ขอขอบคุณ     (29 มิถุนายน 2564, 16:21 น. )
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาน...     (25 มิถุนายน 2564, 09:14 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1