ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ >> รายการ

แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วย 4 Step Smart Supervisor และ 2 Step สู่คุณภาพผู้เรียน ปี 2 ปีการศึกษา 2...     (17 กันยายน 2564, 17:30 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับอนุบาล     (17 กันยายน 2564, 16:37 น. )
ประชุมการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ ระดับอนุบาล โรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...     (17 กันยายน 2564, 16:36 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ITA Online)     (17 กันยายน 2564, 16:15 น. )
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "เปิดบ้านคุณธรรม" ครั้งที่ 2     (17 กันยายน 2564, 09:59 น. )
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน พหุปัญญารายบุคคลที่น...     (13 กันยายน 2564, 23:32 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโรงเรียนที่มีความโดดเด่นด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพ...     (13 กันยายน 2564, 23:21 น. )
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2564     (13 กันยายน 2564, 22:28 น. )
แจ้งประกาศผลการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีพุทธศักราช 2564     (13 กันยายน 2564, 22:25 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และการวิจัยชั้นเรียน การวิจัยและพั...     (13 กันยายน 2564, 21:27 น. )
ประชุมการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา โรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ...     (13 กันยายน 2564, 21:23 น. )
แนวทางการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส...     (9 กันยายน 2564, 14:46 น. )
การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร...     (8 กันยายน 2564, 12:11 น. )
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือนิเทศโรงเรียนจัดการศึกษาเรียมรวมผ่านระบบออนไลน์     (8 กันยายน 2564, 11:57 น. )
เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป...     (8 กันยายน 2564, 11:29 น. )
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน Kick Off "เปิดโลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่" ตา...     (2 กันยายน 2564, 20:04 น. )
เชิญประชุมเพื่อฟังการชี้แจงการส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับชั...     (25 สิงหาคม 2564, 12:17 น. )
แนวทางการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส...     (23 สิงหาคม 2564, 19:09 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning     (23 สิงหาคม 2564, 18:08 น. )
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุวัฒนธรรม สำหรับครูภาษาอังกฤษ Digital Li...     (23 สิงหาคม 2564, 12:09 น. )
แจ้งผู้บริหารและครูส่งนวัตกรรมเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค...     (20 สิงหาคม 2564, 16:22 น. )
แจ้งผู้บริหารและครูสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมคุรุชน คนคุณธรรม     (20 สิงหาคม 2564, 16:19 น. )
แจ้งโรงเรียนตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโครงการสร้...     (20 สิงหาคม 2564, 16:17 น. )
การคัดเลือกนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ ในสถานการณ์การแพร...     (19 สิงหาคม 2564, 11:20 น. )
การดำเนินงานการสร้างนวัตกรรมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานา...     (18 สิงหาคม 2564, 18:10 น. )
การอบรม Online พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการส่งเสริม "โครงงานคุณธรรม" ในโรงเรียนอย่าง...     (18 สิงหาคม 2564, 17:11 น. )
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่า...     (13 สิงหาคม 2564, 09:47 น. )
การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้     (10 สิงหาคม 2564, 11:13 น. )
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อการเรียนรู้ประเภทคลิปวิดีทัศน์"     (6 สิงหาคม 2564, 15:33 น. )
การคัดเลือกนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ ในสถานการณ์การแพร...     (6 สิงหาคม 2564, 14:39 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/35 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1