Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 112156 View view 54.81.77.114 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ประวัติ  บันทักเมื่อ 27/10/2017 15:17 น.

 

 

ประวัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

                นับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ซึ่งได้รวมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดในเขตอำเภอขุขันธ์  อำเภอปรางค์กู่ อำเภอไพรบึง  และอำเภอภูสิงห์ ดังนี้  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ  สำนักงานสามัญศึกษา และได้ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ตั้งอยู่เลขที่  69 หมู่ 8 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งใช้สถานที่ อาคารของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขุขันธ์ เดิมเป็นอาคารเรียนแบบ ศก.04 ของโรงเรียนนิคม 5 (ซึ่งได้ยุบเลิกการจัดการเรียนการสอนแล้ว)  รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอำเภอขุขันธ์  ปรางค์กู่  ไพรบึง  และภูสิงห์  รวม 4 อำเภอ มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 221 โรง โดยมีประธานคณะกรรมการเตรียมการเขตพื้นที่ดำเนินการในช่วงแรก ได้แก่ นายธวัชชัย  พินปรุ

 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม  2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และได้แยกเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาออกไป จึงทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 205 โรง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 201  โรง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน  4 โรง)   จนถึงปัจจุบัน
 
โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ตั้งแต่ปี 2546-ปัจจุบัน ดังนี้
 
 
 

นายพลเดช  ศรีบุญเรือง

ดำรงตำแหน่งปี 2547 - 2548

นายอุดม  เหลืองสด

 ดำรงตำแหน่งปี 2548 - 2550

นายประดิษฐ์  พรหมเสนา

ดำรงตำแหน่งปี 2552 - 2552

นายอัศนีย์  ศรีสุข

 ดำรงตำแหน่งปี 2553 - 2553

นายวีระพงศ์  เดชบุญ

 ดำรงตำแหน่งปี 2553 - 2554

นางเยาวลักษณ์  คงพูล

ดำรงตำแหน่งปี 2554 - ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140  เบอร์โทรติดต่อ  045-671259,Fax 04567-1333
ติดต่อผู้ดูแล sisaket3@windowslive.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย ทีมงาน ITEC สพป.ศรีสะเกษ เขต 3