เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ประเมิน ITA
     ►ทำเนียบบุคลากร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
     ►บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
     ► ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
     ► แผนที่
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
     ► พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

     ► พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

     ► ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

     ► ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
     ► ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
 
     ► พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(ฉบับที 5) พ.ศ. 2561
     ► กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561

     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ

     ► ประกาศ สพฐ.เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาฯ

     ► ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     ► ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560

     ► พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network
     ► Facebook
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
        รายงานการติดตามการดำเนินงานรายภาคเรียน
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
        ►คู่มือสำหรับประชาชน การขอใช้อาคารสถานที่
        ►คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบแทนเอกสารการศึกษา
        ►คู่มือสำหรับประชาชน การย้ายเข้า
        ►คู่มือสำหรับประชาชน การย้ายออก
        ►คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียน
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
         ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► เว็บไซต์
        ► สลิบเงินเดือน
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
เว็บที่น่าสนใจ
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

English Thai
ผู้บริหาร

       นายเจตตุพงษ์  มะโนราห์   

  ผู้อำนวยการโรงเรียนจะกงวิทยา

สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
171304
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562[ เพิ่มเว็บ | เว็บมาใหม่ | เว็บยอดนิยม | เว็บที่คะแนนสูงสุด | สุ่มโชว์เว็บ ]

สารบัญเว็บขณะนี้มีทั้งหมด 0 เว็บ และ 0 ประเภท ในฐานข้อมูล
นาฬิกาและปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2566
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  
จัดการระบบ
· หน้าแรก
· News
· ค้นหา
· นับสถิติ
· บทความ
· บทวิจารณ์
· ยอดฮิตติดอันดับ
· รายนามสมาชิก
· วารสารสมาชิก
· สมัครสมาชิก
· สมาชิกเข้าสู่ระบบ
· หัวข้อเรื่องทั้งหมด
· เผยแพร่ข่าวสาร
· แนะนำบอกต่อ
· แบบสำรวจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คำขวัญ/สี
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการฯ 
ผลงานดีเด่น
• กระดานข่าว
ข่าวด่วน
ยังไม่มีข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์

อากาศวันนี้

โรงเรียนจะกงวิทยา
ผู้จัดทำ นายชาญวิชญ์ บุตรอุดม , นายนิเทศ จันครา
E-Mail : Jakongwittaya@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที