"นักเรียนอ่านออกเขียนได้  ครูใส่ใจยกระดับผลสัมฤทธิ์  มีจิตพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสุขสันต์  สู่ประกันคุณภาพภายใน"
เว็บไซต์กลุ่มภารกิจ

อำนวยการ
(กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

logo
sahavicha
google

เว็บไซต์หน่วยงาน

docรายงานข้อมูลสารสนเทศ
สพฐ.สพท.โรงเรียน
บุคลากร นักเรียนและ
ข้อมูลทางการศึกษา

gpaศูนย์ประสานงานข้อมูล
GPA PR ของนักเรียน
รายบุคคลของ สพฐ.
ข่าวการศึกษา สถิติ
การศึกษา

sc
สำนักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประสานงานเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ba2Open Source
รณรงค์การใช้ ถาม
ตอบปัญหาโดยชมรม
คนรัก Open Source

ba1ศูนย์เทคโนโลยี&
การสื่อสาร
ศธ. ถาม
ตอบความรู้ ปัญหาระบบ
อินเทอร์เน็ต จาน
ดาวเทียม ในสถานศึกษาlms
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning

imnee_7โครงการอาหารกลาง
วัน
 ที่เกิดจากความ
ตระหนักของรัฐบาลที่
มุ่งแก้ปัญหาภาวะ
ทุพโภชนาการในเด็ก
superมุมศึกษานิเทศก์
เป็นสื่อกลางให้ข่าวสาร
แนะนำ แลกเปลี่ยนสื่อ
การสอน คลังข้อสอบ
ดาวน์โหลด นิเทศออนไลน์
banner_newsclassroomห้องเรียนทันข่าว นำเอา
ข่าวสารประจำวันมา
วิเคราะห์เจาะลึก ร้อย
เรียงออกมาในลักษณะ
บทความที่มีสาระครบถ้วนmedia_center2
ศูนย์รวมสื่อ แหล่ง
รวบรวม เผยแพร่
ให้บริการสื่อการเรียนรู้
ที่หลากหลายจาก
หน่วยงานต่างๆ ใน ศธ.
thaiภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้
เกี่ยวกับข้อสอบ เนื้อหา
แบบฝึกหัดในรายวิชา
ภาษาไทย

กลยุทธ์/จุดเน้น

กลยุทธ์

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

จุดเน้น

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 (Student Achievement)

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น (Literacy & Numeracy)

3. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ (EQ : Emotion Quotient)

4. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Excellence)

5. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (Alternative Learning)

6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ (Sufficiency Economy)

7. นักเรียน ครู และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

8. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจากการประิเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)

9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Efficient Service Areas)

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

ปีการศึกษา 2556

>>สารสนเทศทางการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 
- สารสนเทศ
- ตารางภาคผนวก

>>จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ >>จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
>>จำนวนนักเรียนพิการ >>จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
>>จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส >>จำนวนนักเรียนขาดแคลน
>>จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ >>จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
>>จำนวนนักเรียนพักนอน >>น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
>>จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง

>>สารสนเทศด้านคุณภาพโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
- ข้อมูลผลคะแนนตามตัวบ่งชี้ที่ 5 ของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
- ข้อมูลการ SCAN การอ่าน ชั้น ป.3, ป.6

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ปีการศึกษา 2555

>>ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555
>>ข้อมูลจำนวนนักเรียน จำนวนครู และผู้บริหาร ทุกสังกัด
>>ข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศ ชั้น ทุกสังกัด

ข้อมูลสารสนเทศย้อนหลัง ปีการศึกษา 2553-2556 คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา [ครูไทย]

ผอ.สพป.ศก.3
yaowalak
นางเยาวลักษณ์ คงพูล
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

แนะนำเว็บไซต์โรงเรียน

ชมรม ร.ร.ขนาดเล็ก
กลุ่ม กพศ.กันทราศรีปราสาท
กลุ่ม กพศ.ไพรบึง
กลุ่ม กพศ.ใจดี-ห้วยสำราญ


บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านตะเคียนราม
บ้านโนนสมบูรณ์ฯ
ชุมชนบ้านหัวเสือ
บ้านกันจาน
บ้านตาเจา

ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสร้างใหญ่
บ้านชำแระกลาง
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
บ้านติ้ว
บ้านตราด
บ้านตรอย
บ้านหนองเพดาน
บ้านกะกำ
บ้านปราสาทเยอ
บ้านบึงกระโพธิ์
บ้านแทรง
บ้านหนองพัง

บ้านเค็ง
บ้านสะเดาน้อย
บ้านนกยูงฯ
สมาคมลูกจ้างฯ
บ้านบัวบก
วัดบ้านประอางฯ
บ้านใจดี
จะกงวิทยา
ทับทิมสยาม 06
บ้านตาเม็งฯ
บ้านหนองระนาม
นิคม 3ฯ
บ้านห้วยามอญ
บ้านลุมพุกคลองแก้ว
บ้านจันลม
บ้านมะขาม
กระต่ายด่อนวิทยา

บ้านโนนดั่ง
บ้านตาสุด
บ้านระกา
บ้านสะอาง (ประชาสามัคคี)
บ้านเคาะสนวนสามัคคี
อนุบาลปรางค์กู่
บ้านไฮเลิง
บ้านหนองกาด
บ้านท่าคอยนาง
บ้านกันแตสระรุน
บ้านทุ่งศักดิ์
บ้านกันทรารมย์
บ้านเกาะกระโพธิ์
บ้านโสน
บ้านเรียม
ขุขันธ์วิทยา
สวัสดีวิทยา

บ้านตูม
บ้านนกยูง (อ.ส.พ.ป.30)
บ้านสมบูรณ์
วัดบ้านประอางฯ
บ้านห้วยสระภูมิ
อนุบาลไพรบึง
บ้านโพง
ตูมพิทยานุสรณ์
♦ บ้านปราสาท

♦ บ้านสนามสามัคคีฯ

สวงษ์วิทยาคม
บ้านพราน
บ้านกระแมด
บ้านโคกสูง
บ้านดองกำเม็ด
บ้านบัลลังก์
บ้านละลม
หนองคูวิทยา
บ้านแขว
บ้านหว้า
บ้านปะอุง
ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง

อนุบาลภูสิงห์
บ้านศาลา (ปก)
บ้านขามทับขอน
บ้านสกุล
บ้านสวายสนิท
บ้านตะเคียนบังอีง
บ้านเปี่ยมตะลวก
บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
บ้านอังกุล
ศรีตระกูลวิทยา
บ้านขนุนฯ
บ้านหนองคล้า
อนุบาลศรีประชานุกูล
บ้านบก(ประชาสามัคคี)
บ้านคะนาสามัคคี
ขุขันธ์
ปรางค์กู่
บ้านสำโรงพลัน
เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
บ้านโคกตาล
บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
บ้านทำนบ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.
การส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมในนิทรรศการศิลปะนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศฟินแลนด์ครั้งที่ ๑๕
การประชุมระหว่างประเทศของซีมิโอด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
การประชุมเชิง "Asia-Pacific Training Workshop on EIU (APTW) ครั้งที่ ๑๔
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต "KruTube Channel : ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต)
ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน" (รุ่นที่ ๗)
ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
เอกสารโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA และเวทีศักยภาพผู้เรียน)
การประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2557-2558