"นักเรียนอ่านออกเขียนได้  ครูใส่ใจยกระดับผลสัมฤทธิ์  มีจิตพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสุขสันต์  สู่ประกันคุณภาพภายใน"
เว็บไซต์กลุ่มภารกิจ

อำนวยการ
(กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

logo
sahavicha
google

ล็อคอินสพป.ศก. เขต 3

สพป.ศก.3 ได้เปิดช่องทางให้โรงเรียนในสังกัดฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ท่าน สามารถส่งข่าวมาได้ที่  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 icon new เพลงเขตสุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 >>ดาวน์โหลด<<

icon hot ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมระบบงานสารบรรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ระหว่างวันที่ 15 - 25 สิงหาคม 2557 เพื่อจัดทำประกาศนียบัตร หากรายชื่อใดที่ไม่ถูกต้องให้โทรแจ้ง 089-5794058 (นุช) ด่วนภายในวันที่ 17 กันยายน 2557  ดาวน์โหลด

icon hot ขณะนี้โรงเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลประชากรวัยเรียนจาก ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ.2550-2554 เพื่อใช้ประกอบการตอบคำถามตัวชี้วัดด้านโอกาสทางการศึกษาได้แล้วที่นี่ http://itec.ssk3.go.th
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและอัพข้อมูลตัวชี้วัดได้ที่ช่องทางนี้
http://210.1.20.61/emesobec/2557/1

**เลือกภาคอีสาน-->สพป.ศรีสะเกษ เขต 3-->โรงเรียน-->login
**username คือ school(รหัส 8 หลัก)@emes.com เช่น อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
**password คือ 3303........(รหัสโรงเรียน)

**อัพโหลด (5 ตาราง) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ก.ย. 57
เครดิต : ทีม ITEC สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

icon hot แจ้งเลื่อนการตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก
    
เรียนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 21 โรงเรียน ที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้แจ้งแผนการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันที่ 11 - 12 กันยายน 2557 ตามหนังสือที่ ศธ 04140/ว3608 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 นั้น

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอเลื่อนการตรวจเยี่ยมโรงเรียน จากวันที่ 11 กันยายน 2557 เป็นวันที่ 16 กันยายน 2557  และจากวันที่ 12 กันยายน 2557 เป็นวันที่ 17 กันยายน 2557 สำหรับเวลาจะแจ้งประสานอีกครั้งทางโทรศัพท์

icon hot ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2557
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 / 2557

icon hot ด่วนที่สุด ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลต้นปีการศึกษา 2557 (10 มิ.ย. 57) ที่ต้องตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมให้ครบทุกรายการ (51 โรงเรียน) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.ย. 57 ดาวน์โหลดเพื่อตรวจสอบ (เป็นข้อมูลตรวจสอบ ณ วันที่ 9 กันยายน 2557) 

icon hotการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนปลายทาง ภาพประกอบ1 ภาพประกอบ2

icon hot ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ Sawatdee Robotics 2014 ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.swdw.ac.th/robot1.html

icon hot ด่วนที่สุด ตรวจสอบและซ่อมข้อมูลสิ้นปี 2556 และ 10 มิ.ย. 2557
**ในรอบซ่อมนี้ไม่ให้ทำการย้ายเข้า ย้ายออก ออกกลางคัน/จำหน่าย  เพื่อไม่ให้จำนวนนักเรียนเปลี่ยนแปลง หนังสือราชการ

ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ย. 57

*** ปรับปรุงข้อมูล เลื่อน ซ้ำชั้น จบ สิ้นปี 2556
*** ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน สิ้นปี 2556

ข้อมูลต้นปีการศึกษา 2557 (10 มิ.ย. 57) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ก.ย. 57

*** ให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลนักเรียนต้นปีการศึกษา 2557 โดยดาวน์โหลดไฟล์ studentnAreaList_wrongDetail.csv ที่เมนูโรงเรียน-รายงานระดับโรงเรียน เปิดดูด้วยโปรแกรม Excel และตรวจสอบรายชื่อที่ผิดปกติ (ที่เป็น x คือข้อมูลที่ผิดปกติ)
หรือดาวน์โหลดไฟล์ทุกโรงเรียนได้ที่ 
ตรวจสอบและซ่อมข้อมูล 10 มิถุนายน 2557

*** ให้แก้ไขในระบบ DMC ยกเว้น 2 รายการที่ต้องส่งแบบฟอร์มมาที่เมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียน หากมีข้อสงสัย โทร. 089-5794058 (คุณนุช)

hotด่วน การติดตาม ตรวจสอบ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด 
hot ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด
เรื่อง การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ดาวน์โหลด
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความร่วมมือในการชี้แจงทำความเข้าใจกับครูและนักเรียน ดาวน์โหลด
ด่วนที่สุด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ “ครูดีมีทุกวัน” ประจำปี ๒๕๕๗ รายละเอียด
 การขออนุญาตเดินทางและขออนุมัติจัดประชุมสัมนาในห้วงการประกาศใช้
กฏอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร รายละเอียด
>>ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
>>ดาวน์โหลด แนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา
>>คู่มือการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มภารกิจ

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

icon hot สารสนเทศจำนวนนักเรียน ครู+ผู้บริหาร ที่อยู่ ชื่อผู้บริหาร สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
icon hot ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ  
icon hot รายชื่อนักเรียน (น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน)  
icon hot รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาส  
icon hot รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมจำนวนนักเรียน  
ผอ.สพป.ศก.3
yaowalak
นางเยาวลักษณ์ คงพูล
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

แนะนำเว็บไซต์โรงเรียน

ชมรม ร.ร.ขนาดเล็ก
กลุ่ม กพศ.กันทราศรีปราสาท
กลุ่ม กพศ.ไพรบึง
กลุ่ม กพศ.ใจดี-ห้วยสำราญ


♦   
วนาสวรรค์
บ้านอังกุล
 
บ้านห้วยตามอญ
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านตะเคียนราม
บ้านโนนสมบูรณ์ฯ
ชุมชนบ้านหัวเสือ
บ้านกันจาน
บ้านตาเจา

ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสร้างใหญ่
บ้านชำแระกลาง
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
บ้านติ้ว
บ้านตราด
บ้านตรอย
บ้านหนองเพดาน
บ้านกะกำ
บ้านปราสาทเยอ
บ้านบึงกระโพธิ์
บ้านแทรง
บ้านหนองพัง

บ้านเค็ง
บ้านสะเดาน้อย
บ้านนกยูงฯ
สมาคมลูกจ้างฯ
บ้านบัวบก
วัดบ้านประอางฯ
บ้านใจดี
จะกงวิทยา
ทับทิมสยาม 06
บ้านตาเม็งฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.
Download แผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ (แก้ไขไฟล์แนบ,แก้ไขลิงค์ไฟล์ 26 ส.ค.57)
ดาวน์โหลด เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรมและสถานที่การอบรมพัฒนาครูฯด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก รุ่นที่ 2(จำนวน 30 เขต)
โครงการ PTTEP Teenergy Camp
คู่มือหนังสือแนวทางการดำนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ปี 2557
แจ้ง สพป.ทุกเขต เก็บข้อมูลผลการใช้Tablet ป.1รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2555
การประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการรองผู้อำนวยการ สพป./สพม.ทุกเขต
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องทิศทางการศึกษาไทยภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย
ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่างๆในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2557
ข่าวกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)