"นักเรียนอ่านออกเขียนได้  ครูใส่ใจยกระดับผลสัมฤทธิ์  มีจิตพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสุขสันต์  สู่ประกันคุณภาพภายใน"
เว็บไซต์กลุ่มภารกิจ

อำนวยการ
(กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

logo
sahavicha
google

ล็อคอินสพป.ศก. เขต 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้เปิดช่องทางให้โรงเรียนในสังกัดฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ท่าน สามารถส่งข่าวมาได้ที่  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   face1สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 icon new

 icon new เพลงเขตสุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 >>ดาวน์โหลด<<

 

icon hotเรื่อง การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รายละเอียด

icon newเรื่องการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 รายละเอียด ใบสมัคร

 icon hotระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๗
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด

icon newแจ้ง ให้โรงเรียนที่ยังไม่มารับบัตรเข้าชมกายกรรมคุณหมิงให้มารับบัตรในวันที่ 9 ธ.ค. 57 พร้อมจ่ายค่าบัตรเข้าชม

icon hotจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียด

icon hotเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพภาษาอังกฤษของหน่วยงานด้วย EOL System/EOL ดาวน์โหลด

icon hotแจ้งผู้บริหารโรงเรียนให้ใส่ชุดเครื่องแบบเต็มยศ มาถ่ายรูปเพื่อจัดทำทำเนียบผู้บริหาร ในวันที่ 8 ธ.ค. 57 ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอขุขันธ์ วันที่ 9 ธ.ค. 57 ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอปรางค์กู่ | ไพรบึง | ภูสิงห์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

*หมายเหตุ : หากไม่มีชุดปกติขาวหรือไม่สามารถนำมาได้ ทางร้านถ่ายรูปมีไว้สำรองเพื่อให้ท่านถ่ายรูปได้

icon hotขอความร่วมมือรับบัตรชมการแสดงกายกรรม รายละเอียด
บัญชีจ่ายบัตรชมการแสดงกายกรรมคณะนครคุนหมิง รายละเอียด หรือ รายละเอียด

icon hotกำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 10/2557 รายละเอียด

เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (68 โรงเรียน)
      ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนที่มีรายชื่อตามบัญชีจัดสรรฯ ประชุมรับฟังการบริหารจัดการงบประมาณในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร รายละเอียด

icon hotมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2558 (108 โรง)
ให้ประชุมในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมจตุรมิตร ดาวน์โหลด | รายชื่อโรงเรียน

icon hotแบบฟอร์มคำขอตั้งงบลงทุนปี 2559 ดาวน์โหลด

icon hotระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 9/2557 ดาวน์โหลด

icon hotด่วนที่สุดประชาสัมพันธ์การอบรมในหลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษและหลักสูตรครูชำนาญการพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่18-21 พฤศจิกายน 2557

icon hotสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ขอเชิญบูชาพระพฤหัสบดีองค์เทพสัญลักษณ์แห่งความเป็นครูพุทธศักราช 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียด

icon hot เรื่อง กำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 9/2557 รายละเอียด

icon hotโครงการ”ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลด

icon hotเรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งผลงานการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (
Obec Awards)ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด

icon hotแบบสำรวจปริมาณงานสถานศึกษา ปี 2557 ดาวน์โหลด
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียน ปี 2557 ดาวน์โหลด

แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประจำปี 2557 เป็น http://Awards57.obecAwards.net/obec-esan/

icon hotเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง รายละเอียด

icon hot ขณะนี้โรงเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลประชากรวัยเรียนจาก ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ.2550-2554 เพื่อใช้ประกอบการตอบคำถามตัวชี้วัดด้านโอกาสทางการศึกษาได้แล้วที่นี่ http://itec.ssk3.go.th
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและอัพข้อมูลตัวชี้วัดได้ที่ช่องทางนี้
http://210.1.20.61/emesobec/2557/1

เครดิต : ทีม ITEC สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

hotด่วน การติดตาม ตรวจสอบ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด 
hot ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด
เรื่อง การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ดาวน์โหลด
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความร่วมมือในการชี้แจงทำความเข้าใจกับครูและนักเรียน ดาวน์โหลด
ด่วนที่สุด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ “ครูดีมีทุกวัน” ประจำปี ๒๕๕๗ รายละเอียด
 การขออนุญาตเดินทางและขออนุมัติจัดประชุมสัมนาในห้วงการประกาศใช้
กฏอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร รายละเอียด
>>ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
>>ดาวน์โหลด แนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา
>>คู่มือการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มภารกิจ

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

icon hot รายชื่อนักเรียนทั้งหมดภายในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
icon hot ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับเต็ม)  
icon hot รายชื่อโรงเรียนจำแนกตามประเภท (ขนาดเล็ก/ประถมฯ/ขยายโอกาส/สังกัดอื่น)  
icon hot สารสนเทศจำนวนนักเรียน ครู+ผู้บริหาร ที่อยู่ ชื่อผู้บริหาร สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
icon hot ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมดแยก ชาย หญิง รายชื่อผู้บริหาร แยกเป็นสังกัด  
icon hot ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ รวมทุกสังกัด (สพป.ศก.3/อปท./สพม.28/สช.)  
icon hot รายชื่อนักเรียน (น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน)  
icon hot รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาส  
icon hot รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมจำนวนนักเรียน  
ผอ.สพป.ศก.3
yaowalak
นางเยาวลักษณ์ คงพูล
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

แนะนำเว็บไซต์โรงเรียน

ชมรม ร.ร.ขนาดเล็ก
กลุ่ม กพศ.กันทราศรีปราสาท
กลุ่ม กพศ.ไพรบึง
กลุ่ม กพศ.ใจดี-ห้วยสำราญ


วนาสวรรค์
บ้านอังกุล
 
บ้านห้วยตามอญ
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านตะเคียนราม
บ้านโนนสมบูรณ์ฯ
ชุมชนบ้านหัวเสือ
บ้านกันจาน
บ้านตาเจา

ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสร้างใหญ่
บ้านชำแระกลาง
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
บ้านติ้ว
บ้านตราด
บ้านตรอย
บ้านหนองเพดาน
บ้านกะกำ
บ้านปราสาทเยอ
บ้านบึงกระโพธิ์
บ้านแทรง
บ้านหนองพัง

บ้านเค็ง
บ้านสะเดาน้อย
บ้านนกยูงฯ
สมาคมลูกจ้างฯ
บ้านบัวบก
วัดบ้านประอางฯ
บ้านใจดี
จะกงวิทยา
ทับทิมสยาม 06
บ้านตาเม็งฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.
Download แผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ ( แนวนอน ขนาด 3X6เมตร แบบมีบทอาขยาน )
สพฐ. ชวนร่วมเปิดโครงการ สพฐ. ก้าวไกล นำการศึกษาไทยสู่อาเซียน
มาตราการเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนไม่เหมาะสม
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมภายใต้แนวคิด "ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ"
ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
แจ้งระยะเวลาสิ้นสุดการค้ำประกันเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผอ.สพท.
ขอความร่วมมือเสนอชื่อ"ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน"
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นคณะทำงานชี้แจงเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน