เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
9.1ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
     ►ทำเนียบบุคลากร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
     ►อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ
     ► ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
     ► แผนที่
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
     ► พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

     ► พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

     ► กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561
 
     ► พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540

ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► สื่อดิจิทัล
           เว็บไซต์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network
     ► Facebook
9.2การบริหารงาน
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
        ► การติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
        ► รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        ► รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► เว็บไซต์
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
O17 E-Service
        ► Smart obec
        ► AMSS++
9.3การบริหารเงินงบประมาณ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
       ► มาตรการเร่งรัดติดตาม
       ► ไตรมาสที่ 1
       ► ไตรมาสที่ 2
O20  รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       ► รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯจัดหาพัสดุ
       ► แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
       ► ประกาศมาตรการ
       ► การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
       ► ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

       ► ปิดประกาศบอร์ดโรงเรียน
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
        การจัดจ้าง
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง ตุลาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง พฤศจิกายน 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง ธันวาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มกราคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง กุมภาพันธ์ 62
       การจัดซื้อ
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ ตุลาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ พฤศจิกายน 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ ธันวาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มกราคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ กุมภาพันธ์ 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มีนาคม 62
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
O26 การดำเนินการตามนโยบายฯ
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาฯ
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
        ► คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
       ► การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
       ► บันทึกรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
        ► รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        ► บันทึกการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3

O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี
10.2 มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต
 มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสฯ
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44 มาตรการฯโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
        ► มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจัดจ้าง
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันฯ
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ข่าวด่วน


datacenter


ข่าวแจ้งจากกลุ่มงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน » ค่าย ยุวชน คนคุณธรรม ฮิต RSS Feed
ค่าย  ยุวชน  คนคุณธรรม
   วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านตาเจา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน \"ค่ายยุวชน คนคุณธรรม
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 นำเสนอ Best Pratice โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง » รับเลขา สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง ฮิต RSS Feed
รับเลขา สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง
  โรงเรียนบ้านตาเจา นำนักเรียนนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษ เพื่อต้นรับเลขา สพฐ. วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 แข่งโครงงานภาษาอังกฤษ » แข่งโครงงานภาษาอังกฤษ ฮิต RSS Feed
แข่งโครงงานภาษาอังกฤษ
  วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านตาเจาเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ในการแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทำบุญครบรอบวันเกิดโรงเรียน » ครบรอบ ๕๘ ปีโรงเรียนบ้านตาเจา ฮิต RSS Feed
ครบรอบ ๕๘ ปีโรงเรียนบ้านตาเจา
  เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นวันครบรอบวันเกิดโรงเรียนบ้านตาเจา ครบรอบ ๕๘ ปี
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ » กิจกรรมวันสุนทรภู่ ฮิต RSS Feed
กิจกรรมวันสุนทรภู่
  ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านตาเจาจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่เพื่อเป็นการรำลึก ถึงกวี่เอกสุนทรภู่ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 นิเทศห้องเรียนคุณภาพ » นิเทศห้องเรียนคุณภาพ ฮิต RSS Feed
นิเทศห้องเรียนคุณภาพ
  19 มิถุนายน 2562 ท่านศึกษานิเทศก์.กลอยใจ จิมานัง ได้ออกมานิเทศห้องเรียนคุณภาพ และให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบActive Learnnigและเยี่ยมชมห้องเรียน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา » กิจกรรมวันวิสาชบูชา  ฮิต RSS Feed
กิจกรรมวันวิสาชบูชา
  17 พฤษภาคม 2562 คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวินวิสาขบูชา ณ วัดตาเจาโนนสมบูรณ์
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานเปิดบ้านวิชาการอาหาร อาชีพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ » งานเปิดบ้านวิชาการอาหาร อาชีพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ปี 2562 ฮิต RSS Feed
งานเปิดบ้านวิชาการอาหาร อาชีพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ปี 2562
  วันที่ 30 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านตาเจา ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานเปิดบ้านวิชาการอาหาร อาชีพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ประจำปี 2562 ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 นำเสนอ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ » ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ฮิต RSS Feed
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  วันที่ 6 กันยายน2562 โรงเรียนบ้านตาเจา ร่วมจัดแสดงผลงาน มหกรรมการศึกษาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning ณ โรงเรียนบ้านละลม อ.ภู...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ทัศนศึกษา อนุบาล 1- ป.3 » ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฮิต RSS Feed
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
  โรงเรียนบ้านตาเจา นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดศรีสะเกษ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 วันสถาปนาลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๒ » กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๒ ฮิต RSS Feed
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๒
  โรงเรียนบ้านตาเจา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนหนองอารีพิทยา
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด » เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฮิต RSS Feed
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
  วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านตาเจา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ บ้านตาเจา
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชุมสามัญ » ประชุมสามัญกลุ่มดินแดงโนนปูน ฮิต RSS Feed
ประชุมสามัญกลุ่มดินแดงโนนปูน
  นางสาวนัฐนันท์ ธนาศิริกุลศักดิ์ พร้อม คณะครูโรงเรียนบ้านตาเจา เข้าร่วมการประชุมสามัญกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาดินแดงโนนปูน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประเมินครูผู้ช่วย » ประเมินครูผู้ช่วย ฮิต RSS Feed
ประเมินครูผู้ช่วย
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 การประเมินและเตรียมความพร้อมอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ปรัชญา  คำขวัญ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
ผลงานดีเด่น
จัดการระบบ
· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· ค้นหา
· ชื่อเรื่อง
· ดาวน์โหลด
· ติดต่อสอบถาม
· ถาม/ตอบ
· นับสถิติ
· บทความ
· บทวิจารณ์
· ยอดฮิตติดอันดับ
· รายนามสมาชิก
· วารสารสมาชิก
· สมัครสมาชิก
· สมาชิกเข้าสู่ระบบ
· สารานุกรม
· หัวข้อเรื่องทั้งหมด
· เนื้อหาสาระ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· เว็บลิงก์
· แนะนำบอกต่อ
· แบบสำรวจ
· โฆษณา
แบบสำรวจ
งานอาชีพในชุมชนที่น่าสนใจมากที่สุด
ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 0
เว็บที่น่าสนใจ
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: supaporn28
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 0
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 0
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
33058
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
เว็บที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลนักเรียน (DMC)
มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)
DLIT

โรงเรียนบ้านตาเจา 106 หมู่ 3 ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
ผู้จัดทำ นางสุภาภรณ์ พิมพันธ์
E-Mail : supaporn.6027@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที