O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

   

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

   

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก