ผลงานดีเด่น

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านสวายสนิท มีคะแนนเฉลี่ย 72.81 คิดเป็นลำดับที่ 4 ของ สพป.ศก.3

ลำดับที่ 10 ของจังหวัดศรีสะเกษ ลำดับที่ 27 ของศึกษาธิการภาคกลับหน้าหลัก