เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างสถานศึกษา
O3  อำนาจหน้าที่
     อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนบ้านสนาย
O5  ข้อมูลการติดต่อ
    
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
    
แผนที่
 O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
     พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

     พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

     ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

     ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 255
3
     ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 
     พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(ฉบับที 5) พ.ศ. 2561

     กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561
     กฎกระทรวงฯ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561
 
     ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ

     ประกาศ สพฐ.เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาฯ

     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

     ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560

     พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540

     พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

     พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
      ข่าวประชาสัมพันธ์
      สื่อดิจิทัล
           เว็บไซต์
O8 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A
O9 Social Network
    
Facebook
การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
O11 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 การปฏิบัติงาน
O13 ►คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14►คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
          เว็บไซต์
         
สลิบเงินเดือน
O17 ►E-Service
      
AMSS++
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 O19 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี63
 O20
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯจัดหาพัสดุ
 O22 ประกาศมาตรการจัดซื้อ
             
ประกาศมาตรการจัดจ้าง
       ► ประกาศเชิญชวนประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       ► ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย
และดนตรสากล e-bidding

       ► ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

       ► ประกาศประกวดราคาซื้อและประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา

       ► ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ

       ► ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ-

       ► ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

       ► ปิดประกาศบอร์ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
       ► การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
        การจัดจ้าง
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง ตุลาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง พฤศจิกายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง ธันวาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มกราคม 63
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง กุมภาพันธ์ 63
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มีนาคม 63
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง เมษายน 63
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง พฤษภาคม 63
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง มิถุนายน 63
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง กรกฎาคม 63
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง สิงหาคม 63
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง กันยายน 63
       การจัดซื้อ
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ ตุลาคม 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ พฤศจิกายน 62
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มกราคม 63
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ กุมภาพันธ์ 63
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ มีนาคม 63
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25
O26
O27
O28
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ปี63
 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
♦การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 แผนการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสฯ
O42 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการฯโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O44 ►มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดจัดจ้าง

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
จัดการระบบ
· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· ค้นหา
· ชื่อเรื่อง
· ดาวน์โหลด
· ติดต่อสอบถาม
· ถาม/ตอบ
· นับสถิติ
· บทความ
· บทวิจารณ์
· ยอดฮิตติดอันดับ
· รายนามสมาชิก
· วารสารสมาชิก
· สมัครสมาชิก
· สมาชิกเข้าสู่ระบบ
· สารานุกรม
· หัวข้อเรื่องทั้งหมด
· เนื้อหาสาระ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· เว็บลิงก์
· แนะนำบอกต่อ
· แบบสำรวจ
· โฆษณา
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: srinual
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 0
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 0
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
184540
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
ข่าวด่วน


datacenter


ข่าวแจ้งจากกลุ่มงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » 27 ส.ค. 62 โรงเรียนบ้านสนายเข้าค่ายวิทย์-คณิตพิชิต O-Net  รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
27 ส.ค. 62 โรงเรียนบ้านสนายเข้าค่ายวิทย์-คณิตพิชิต O-Net
  นักเรียนระดับชั้นป.4-ป.6 เข้าค่าย วิทย์คณิต พิชิต O-Net
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » โครงการฝึกอาชีพการทำไม้กวาด รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการฝึกอาชีพการทำไม้กวาด
  15 กันยายน 63 โรงเรียนบ้านสนายจัดโครงการฝึกอาชีพ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม กพศ.11(พิมาย) รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม กพศ.11(พิมาย)
  ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม กพศ.11(พิมาย) เพื่อยกผลสัมฤทธิ์
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » นักเรียนโรงเรียนบ้านสนายเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต RSS Feed
นักเรียนโรงเรียนบ้านสนายเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  นักเรียนโรงเรียนบ้านสนายเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
แบบสำรวจ
Social Network ที่นิยมมากที่สุด

Facebook
Line
Twitterผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 7
คำแนะนำ: 0
ID line

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนบ้านสนาย
เว็บที่น่าสนใจ
เว็บที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา

รายงานข้อมูล


โรงเรียนบ้านสนาย หมู่ 8 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
ผู้จัดทำ นางสาวศรีนวล พรมพิลา
E-Mail : srinual09@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที