เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ข้อมูลพื้นฐาน
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
     ►ทำเนียบบุคลากร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
     ►อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ
     ► ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
     ► แผนที่
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
     ► พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

     ► ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
     ► ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 
     ► พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(ฉบับที 5) พ.ศ. 2561
     ► กฎกระทรวงฯ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561
 
     ► ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ

     ► ประกาศ สพฐ.เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาฯ

     ► ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► สื่อดิจิทัล
            เว็บไซต์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network
     ► Facebook
การบริหารงาน
9.2 งานบริหารวิชาการ
แผนดำเนินงาน
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
        ► การติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
        ► รายงานประจำปีงบประมาณ 2561
        ► รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ►
เว็บไซต์       
        ►
สลิบเงินเดือน
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
O17 E-Service
      
Smart obec
        AMSS++
การบริหารเงินงบประมาณ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
       ► มาตรการเร่งรัดติดตาม
       ► ไตรมาสที่ 1
       ► ไตรมาสที่ 2
O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
       ► ประจำปีงบประมาณ 2561
       ► ประจำปีงบประมาณ 2562
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯจัดหาพัสดุ
       ► แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
       ► ประกาศมาตรการ
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
       ► ประกาศประกวดราคาซื้อและประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา
       ► ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
        การจัดจ้าง
       ► แบบ สขร-1 จัดจ้าง ต.ค 61
       ► แบบ สขร
-1 จัดจ้าง พ.ย 61
       ► แบบ สขร
- 1 จัดจ้าง ธ.ค 61
       ► แบบ สขร
-1 จัดจ้าง ม.ค 62
       ► แบบ สขร
-1 จัดจ้าง ก.พ 62
       ► แบบ สขร
-1 จัดจ้าง มี.ค 62
       ► แบบ สขร
-1 จัดจ้าง เม.ย 62
       ► แบบ สขร
-1 จัดจ้าง พ.ค 62
       ► แบบ สขร
-1 จัดจ้าง มิ.ย 62
       ► แบบ สขร
-1 จัดจ้าง ก.ค 62
       ► แบบ สขร
-1 จัดจ้าง ส.ค 62
       ► แบบ สขร
-1 จัดจ้าง ก.ย 62
       การจัดซื้อ
       ► แบบ สขร
-1 จัดซื้อ ต.ค 61
       ► แบบ สขร
-1 จัดซื้อ พ.ย 61
       ► แบบ สขร
-1 จัดซื้อ ธ.ค 61
       ► แบบ สขร
-1 จัดซื้อ ม.ค 62
       ► แบบ สขร
-1 จัดซื้อ ก.พ 62
       ► แบบ สขร
-1 จัดซื้อ มี.ค 62
       ► แบบ สขร
-1 จัดซื้อ เม.ย 62
       ► แบบ สขร
-1 จัดซื้อ พ.ค 62
       ► แบบ สขร
-1 จัดซื้อ มิ.ย 62
       ► แบบ สขร
-1 จัดซื้อ ก.ค 62
       ► แบบ สขร
-1 จัดซื้อ ส.ค 62
       ► แบบ สขร
-1 จัดซื้อ ก.ย 62
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายฯ
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาฯ
การส่งเสริมความโปร่งใส
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
        ► คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
        ► มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
       ► การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
       ► บันทึกรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
        ► รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
        ► บันทึกการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี
มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต
10.2 มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสฯ
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44 มาตรการฯโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
        ► มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดจัดจ้าง
        ► ลงเว็บไซต์ ประกาศมาตรการ
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันฯ
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: chutima
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 6
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 6
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
26270
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนบ้านพอกได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
โรงเรียนบ้านพอกได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
  องค์การบริหารตำบลกู่ ได้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ณ สระบ้านกู่ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมเตรียมความพร้อม ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมเตรียมความพร้อม ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
  โรงเรียนบ้านพอกได้รับความร่วมมือจากชุมชน ในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิตนักเรียนยากจนพิเศษ รูปภาพ จำนวน 9 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิตนักเรียนยากจนพิเศษ
  โครงการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิตนักเรียนยากจนพิเศษ กิจกรมมตัดผมชาย วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านพอก อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นำนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที 2,4,5,6 ร่วมกิจกรรม\\\"สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก.
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมวันวิสาขบูชา รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพอก ได้เข้าวัดทำบุญในวันวิสาขบูชา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมฯ(กิจกรรมวันวันคริสต์มาส) รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมฯ(กิจกรรมวันวันคริสต์มาส)
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (กิจกรรมวันวันคริสต์มาส)
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (กิจกรรมสภานักเรียน) รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (กิจกรรมสภานักเรียน)
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสภานักเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมวันมาฆบูชา รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมวันมาฆบูชา
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมวันสำคัญของชาติ (กิจกรรมวันมาฆบูชา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 )
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมไอศกรีมโบราณ รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมไอศกรีมโบราณ
  โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ กิจกรรมไอศกรีมโบราณ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ปีการศึกษา 2561
  ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนบ้านพอกรับการนิเทศการเตรียมความพร้อม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
โรงเรียนบ้านพอกรับการนิเทศการเตรียมความพร้อม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
  โรงเรียนบ้านพอกได้รับการ นิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม สร้างขวัญและกำลังใจ (อำลาคุณครู) รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรม สร้างขวัญและกำลังใจ (อำลาคุณครู)
  เนื่อด้วยครูโรงเรียนบ้านพอก นางสาวสุณิสา ชนะมี ตำแหน่งครูวิกฤษโรงเรียนบ้านพอก ได้รับการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ »  “งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ'' คุณครูประทุมทิพย์ ครบอยู่ รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต RSS Feed
 “งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ'' คุณครูประทุมทิพย์ ครบอยู่
  “งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ\\\'\\\' คุณครูประทุมทิพย์ ครบอยู่ วันที่ 28 กันยายน 2562 โดยคณะครูและลูกศิษย์ จากโรงเรียนบ้านพอก
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมค่ายบูรณาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมห้องสมุด รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมค่ายบูรณาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมห้องสมุด
  กิจกรรมค่ายบูรณาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมห้องสมุด วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านพอก
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในโรงเรียน รูปภาพ จำนวน 18 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในโรงเรียน
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านพอกได้ร่วมทำบุญตักบา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » รับการนิเทศจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
รับการนิเทศจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
  รับการนิเทศจาก ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ  รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
  โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ กิจกรรมการทำขนมเทียนและข้าวต้มมัดจากใบมะพร้าว
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม หวัวบุญเบิกฟ้า รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรม หวัวบุญเบิกฟ้า
  กิจกรรม หวัวบุญเบิกฟ้า จัดขึ้น ณ ปราสาทบ้านกู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง รูปภาพ จำนวน 19 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง
  กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม 2562 เดินรณรงค์ในหมู่บ้านพอกน้อย และบ้านพอกใหญ่ เวลา 14.00 น.
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ - เปิดรั้วโรงเรียน รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ - เปิดรั้วโรงเรียน
  กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ - เปิดรั้วโรงเรียน Open House วันที่ 22 มีนาคม 2561
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ข่าวด่วน


datacenter


ข่าวแจ้งจากกลุ่มงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
► ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
► หลูกสูตรแกนกลาง(ฉบับปรับปรุง 2560)
► ตัวชี้วัดและสาระแกนกลาง (กลุ่มสาระสังคมฯ)
► หลักสูตรต้านทุจริต อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6
 
รายงานผลการสอบ
► ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
► Reading Test : RT1
► National Test : NT
► O-NET
แบบสำรวจ
งานอาชีพในชุมชนที่น่าสนใจมากที่สุด
ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 0
เว็บที่น่าสนใจ

โรงเรียนบ้านพอก


ผู้จัดทำ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุติมา ลาลำโกน

E-Mail : nangfa_20@yahoo.comการสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที