เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ข้อมูลพื้นฐาน

การเปิดเผยข้อมูล
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
     ►ทำเนียบบุคลากร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง     
      ►พรบ.กระทรวงศึกษาธิการ
      ►พรบ.การศึกษา
      ►กฎหมายอื่น ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน
           ♦ ก.ค.63
           ♦ ส.ค.63
           ♦ มิ.ย.64
           ♦ ก.ค.64
           ♦ ส.ค.64
           ♦ ก.ย.64
           ♦ ต.ค.64
           ♦ พ.ย.64
     ► สื่อดิจิทัล
           เว็บไซต์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network
     ► Facebook
     ► Instagram
9.2 การบริหารงาน
O10 แผนปฏิบัติการประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำรอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► เว็บไซต์
        ► สลิบเงินเดือน
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
O17 E-Service
        ► Smart obec
        ► AMSS++
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
O20  รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี
      
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10 การป้องกันการทุจริต
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       ►ประกาศเจตจำนงผู้บริหารฉบับภาษาไทย
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา
       


หมวด : ภาพกิจกรรม

หน้าแรก » ภาพกิจกรรม » การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 "
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) ได้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ON SITE
โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ ON SITE โดยการจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา การทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียน การติดเครื่องหมายเว้นระยะห่าง จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย
โดย : นางสาวกนกวรรณ แก่นเกษ 
วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 13:57:36 น.
อ่าน 230 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ข่าวล่าสุด
 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิด...
31 ต.ค. 2564
 ต้อนรับผู้อำนวยการธนพล สา...
09 ต.ค. 2564
 พิธีรับมอบโดมอาคารอเนกประส...
03 ส.ค. 2563
 การจัดการเรียนการสอนทางไกล...
06 ก.ค. 2563
 รับการนิเทศติดตามการจัดการ...
25 พ.ค. 2563
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 ค่ายวิชาการนักเรียน
01 ก.ค. 2562
 พิธีรับมอบโดมอาคารอเนกประส...
03 ส.ค. 2563
 การจัดการเรียนการสอนทางไกล...
06 ก.ค. 2563
 การสำรวจความพร้อมสำหรับการ...
08 พ.ค. 2563
 รับการนิเทศติดตามการจัดการ...
25 พ.ค. 2563
ทั้งหมด

โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
ผู้จัดทำ นางสาวกนกวรรณ แก่นเกษ
E-Mail : kanokwankaenket@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.23 วินาที