เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ข้อมูลพื้นฐาน

การเปิดเผยข้อมูล
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
     ►ทำเนียบบุคลากร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง     
      ►พรบ.กระทรวงศึกษาธิการ
      ►พรบ.การศึกษา
      ►กฎหมายอื่น ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
      ► ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน
           ♦ ก.ค.63
           ♦ ส.ค.63
           ♦ มิ.ย.64
           ♦ ก.ค.64
           ♦ ส.ค.64
           ♦ ก.ย.64
           ♦ ต.ค.64
           ♦ พ.ย.64
     ► สื่อดิจิทัล
           เว็บไซต์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network
     ► Facebook
     ► Instagram
9.2 การบริหารงาน
O10 แผนปฏิบัติการประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำรอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        ► เว็บไซต์
        ► สลิบเงินเดือน
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
O17 E-Service
        ► Smart obec
        ► AMSS++
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
O20  รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี
      
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10 การป้องกันการทุจริต
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       ►ประกาศเจตจำนงผู้บริหารฉบับภาษาไทย
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา
       

datacenter


ข่าวแจ้งจากกลุ่มงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 ภาพกิจกรรม » การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
   วันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) ได้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ภาพกิจกรรม » พิธีรับมอบโดมอาคารอเนกประสงค์ รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต RSS Feed
พิธีรับมอบโดมอาคารอเนกประสงค์
  วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนรับมอบโดมหลังคาอเนกประสงค์จากบริษัทไฮ-ท็อปเทคโนโลยี่จำกัด สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม รอ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ภาพกิจกรรม » การสำรวจความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19... รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
การสำรวจความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19...
  คณะครูโรงเรียนบ้านโนนใหม่ฯออกสำรวจข้อมูลความพร้อมในการเรียนทางไกลของนักเรียน ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2563
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ภาพกิจกรรม » ค่ายวิชาการนักเรียน รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
ค่ายวิชาการนักเรียน
  โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการโครงการค่ายวิชาการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ไทยแลนด์ 4.0
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ภาพกิจกรรม » ต้อนรับผู้อำนวยการธนพล สาระไทย รูปภาพ จำนวน 30 รูป ฮิต RSS Feed
ต้อนรับผู้อำนวยการธนพล  สาระไทย
  วันที่ 7 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่นายธนพล สาระไทย เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรง...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ภาพกิจกรรม » การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19 รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19
  โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) ได้ดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ COVID-19 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ภาพกิจกรรม » รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจาก สพป.ศรีะเกษเขต 3 รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต RSS Feed
รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจาก สพป.ศรีะเกษเขต 3
  วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้ออกนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)


แบบสำรวจ
งานอาชีพในชุมชนที่น่าสนใจมากที่สุด
ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 0
เว็บที่น่าสนใจ
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: kanokwan
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 4

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 0
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 0
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
791731
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
ผู้จัดทำ นางสาวกนกวรรณ แก่นเกษ
E-Mail : kanokwankaenket@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.40 วินาที