ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านกอกหวาน ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผลงานดีเด่น
กระดานข่าว
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
► ข้อมูลพื้นฐาน
► การประชาสัมพันธ์
► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2 การบริหารงาน
► การดำเนินงาน
► การปฏิบัติงาน
► การให้บริการ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
10.1 การป้องกันการทุจริต
► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
► การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
► แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมภานในหน่วยงาน O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  การทำน้ำหมักชีวภาพ อ่าน 34 ครั้ง     ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 อ่าน 35 ครั้ง     พระธรรมทูต อบรมนักเรียน อ่าน 33 ครั้ง     ทำบุญวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ปี 2563 อ่าน 36 ครั้ง     ประชุมผู้ปกครอง เตรียมการเรียน DLTV อ่าน 29 ครั้ง    
หน้าแรก กิจกรรมในโรงเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 การทำน้ำหมักชีวภาพ อ่าน 34 ครั้ง34009 ต.ค. 2563
 วันวิทย์ทยาสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 อ่าน 39 ครั้ง39009 ต.ค. 2563
 วันแม่ประจำปี 2563 อ่าน 29 ครั้ง29009 ต.ค. 2563
 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 อ่าน 35 ครั้ง35009 ต.ค. 2563
 พระธรรมทูต อบรมนักเรียน อ่าน 33 ครั้ง33009 ต.ค. 2563
 พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 อ่าน 35 ครั้ง35009 ต.ค. 2563
 ประชุมผู้ปกครอง เตรียมการเรียน DLTV อ่าน 29 ครั้ง29009 ต.ค. 2563
 จัดทำโต๊ะรับประทานอาหารนักเรียน อ่าน 28 ครั้ง28009 ต.ค. 2563
 พัฒนารั้วเขียวเหลือง อ่าน 35 ครั้ง35009 ต.ค. 2563
 เลือกประธานนักเรียน ประจำปี 2563 อ่าน 31 ครั้ง31009 ต.ค. 2563
ทั้งหมด
 หน้าแรก การนิเทศ/เยี่ยมชมโรงเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 พระธรรมพุทธิวงศ์19024 ก.ย. 2563
หน้าแรก กิจกรรมนอกโรงเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ทำบุญวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ปี 2563 อ่าน 36 ครั้ง36009 ต.ค. 2563
 เข้าร่วมตอบปัญหา ธรรมมะ อ่าน 26 ครั้ง26009 ต.ค. 2563
 วันมาฆบูชา  อ่าน 30 ครั้ง30009 ต.ค. 2563
 เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  อ่าน 36 ครั้ง36009 ต.ค. 2563
 เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  อ่าน 26 ครั้ง26009 ต.ค. 2563
 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี อ่าน 39 ครั้ง39026 ก.ย. 2563
 ทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 17025 ก.ย. 2563
 งานบุญมหาสังฆทาน16024 ก.ย. 2563
 ร่วมงานบุญกฐิน18024 ก.ย. 2563
 พิธีเจริญพระพุทธมนต์19024 ก.ย. 2563
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 วันแห่งความสำเร็จ อ่าน 45 ครั้ง19 ก.ย. 2563
 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี อ่าน 39 ครั้ง26 ก.ย. 2563
 วันวิทย์ทยาสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 อ่าน 39 ครั้ง09 ต.ค. 2563
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อ่าน 37 ครั้ง26 ก.ย. 2563
 เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  อ่าน 36 ครั้ง09 ต.ค. 2563
 ทำบุญวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ปี 2563 อ่าน 36 ครั้ง09 ต.ค. 2563
 พัฒนารั้วเขียวเหลือง อ่าน 35 ครั้ง09 ต.ค. 2563
 พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 อ่าน 35 ครั้ง09 ต.ค. 2563
 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 อ่าน 35 ครั้ง09 ต.ค. 2563
 การทำน้ำหมักชีวภาพ อ่าน 34 ครั้ง09 ต.ค. 2563