ประวัติโรงเรียนบ้านกอกหวาน          โรงเรียนบ้านกอกหวาน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2480 โดยอาศัยศาลาวัดบ้านกอกหวานเป้นอาคารเรียน มีนักเรียน 135 คน ครู 2 คน ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมนักเรียนทั้งหมด 140 คน ครูและบุคลาการ 14 คน มีเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ บ้านกอกหวาน , บ้านกอกหวานใต้ บ้านกอกหวานเหนือ บ้านหนองโดน บ้านหนามแท่ง และบ้านดงตาดทองข้อมูลทั่วไป
    
โรงเรียนบ้านกอกหวาน 
บ้านกอกหวาน หมู่ที่ 14 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170
     โทรศัพท์ - โทรสาร - E- mail : 1033530534@pracharath.ac.th
     facebook : โรงเรียนบ้านกอกหวาน
     เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : กพศ.14
     ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา 22 กม.
     ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ 12 กม


กลับหน้าหลัก