ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านกอกหวาน ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผลงานดีเด่น
กระดานข่าว
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
► ข้อมูลพื้นฐาน
► การประชาสัมพันธ์
► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2 การบริหารงาน
► การดำเนินงาน
► การปฏิบัติงาน
► การให้บริการ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
10.1 การป้องกันการทุจริต
► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
► การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
► แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมภานในหน่วยงาน O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 กิจกรรมในโรงเรียน » วันวิทย์ทยาสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ฮิต RSS Feed
วันวิทย์ทยาสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
  22 สิงหาคม 2563 วันวิทย์ทยาสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมในโรงเรียน » ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ฮิต RSS Feed
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
  23 กค 2563 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมนอกโรงเรียน » ทำบุญวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ปี 2563 ฮิต RSS Feed
ทำบุญวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ปี 2563
  3 กรกฎาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านกอกหวานในการทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ณ วัดกอกหวาน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมในโรงเรียน » ประชุมผู้ปกครอง เตรียมการเรียน DLTV ฮิต RSS Feed
ประชุมผู้ปกครอง เตรียมการเรียน  DLTV
  15 พฤษภาคม 2563 ประชุมผู้ปกครอง เตรียมการเรียน DLTV
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมในโรงเรียน » พัฒนารั้วเขียวเหลือง ฮิต RSS Feed
พัฒนารั้วเขียวเหลือง
  21 มีนาคม 2563 ขอขอบคุณ คุณศราวุธ นวลสาย และคณะ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคสี และทาสีรั้วให้กับโรงเรียนบ้านกอกหวาน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมในโรงเรียน » วันแห่งความสำเร็จ ฮิต RSS Feed
วันแห่งความสำเร็จ
  20 มีนาคม 2563 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมนอกโรงเรียน » วันมาฆบูชา  ฮิต RSS Feed
วันมาฆบูชา
  7 กพ 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียน ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดกอกหวาน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมนอกโรงเรียน » เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  ฮิต RSS Feed
เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
  8 มกราคม 2563 นายศิโรตม์ เพ็งธรรม เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมในโรงเรียน » กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ฮิต RSS Feed
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
  11 มกราคม 2562 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมนอกโรงเรียน » เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ฮิต RSS Feed
เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
  7-8 กุมพาพันธ์ 2562 เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ณ โรงเรียนบ้านดอนหลี่
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมในโรงเรียน » การทำน้ำหมักชีวภาพ ฮิต RSS Feed
การทำน้ำหมักชีวภาพ
  25 สค 2563 นางรัตดี ไชยศรีษะ ปราชญ์ชาวบ้าน ให้ความรู้นักเรียนเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมในโรงเรียน » วันแม่ประจำปี 2563 ฮิต RSS Feed
วันแม่ประจำปี 2563
  11 สิงหาคม 2563 นายศิโรตม์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกหวาน พร้อมคณะครูบุคลากร ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2563
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมในโรงเรียน » พระธรรมทูต อบรมนักเรียน ฮิต RSS Feed
พระธรรมทูต อบรมนักเรียน
  13 กค 2563 พระธรรมทูตอบรมนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกอกหวาน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมในโรงเรียน » พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 ฮิต RSS Feed
พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563
  27 มิถุนายน 2563 ขอขอบคุณ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านกอกหวาน ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมพัฒนาโรงเรียน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมในโรงเรียน » จัดทำโต๊ะรับประทานอาหารนักเรียน ฮิต RSS Feed
จัดทำโต๊ะรับประทานอาหารนักเรียน
  20 เมษายน 2563 นายศิโรตม์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน และช่าง จัดทำโต๊ะรับประทานอาหารนักเรียน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมในโรงเรียน » เลือกประธานนักเรียน ประจำปี 2563 ฮิต RSS Feed
เลือกประธานนักเรียน ประจำปี 2563
  10 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมนอกโรงเรียน » เข้าร่วมตอบปัญหา ธรรมมะ ฮิต RSS Feed
เข้าร่วมตอบปัญหา ธรรมมะ
  20 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมตอบปัญหา ธรรมมะ ณ โรงเรียนบ้านขี้นาค
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมในโรงเรียน » กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 ฮิต RSS Feed
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
  10 มกราคม 2563 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมนอกโรงเรียน » เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  ฮิต RSS Feed
เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
  8 มกราคม 2563 นายศิโรตม์ เพ็งธรรม เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมในโรงเรียน » พิธีทำบุญขึ้นอาคารปันรักให้น้อง  ฮิต RSS Feed
พิธีทำบุญขึ้นอาคารปันรักให้น้อง
  10 มกราคม 2562 พิธีทำบุญขึ้นอาคารปันรักให้น้อง
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

datacenter


ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายศิโรตม์ เพ็งธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกหวาน
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: admin
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 5
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 5
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
143012
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
เว็บไซต์ภายนอก