เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
      ►ทำเนียบบุคลากร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่ 
      ►แบ่งส่วนราชการภายในฯ พ.ศ. 2560
      ►แบ่งส่วนราชการภายในฯ พ.ศ. 2561
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ 
      ►ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 
      ►แผนที่
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
      ► พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
      ► พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2545
      ► พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
      ►สื่อดิจิทัล 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network 
      ►Facebook
9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
O11 รายงานการกำกับติดตาม รายไตรมาส
        ►การติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
O12 รายงานผลการดำเนินการประจำปี
        ►รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริกาาร
       ►เว็บไซต์    
       ►สลิบเงินเดือน
O17 E-Service
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใชจ่ายบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
       ► มาตรการเร่งรัดติดตาม
       ► ไตรมาสที่ 1
       ► ไตรมาสที่ 2
O20  รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       ► รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯจัดหาพัสดุ
       ► แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
       ► ประกาศมาตรการ
       ► การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
        การจัดจ้าง
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง ตุลาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดจ้าง พฤศจิกายน 61
       การจัดซื้อ
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ ตุลาคม 61
       ► แบบ สขร_ 1 จัดซื้อ พฤศจิกายน 61
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายฯ
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาฯ
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
        ► คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
        ► มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
        ►Tranparency-Announcement
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
        ► การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
        ► บันทึกรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
        ► รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
        ► บันทึกการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ไตรมาสที่ 3
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี
10.2 มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสฯ
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44 มาตรการฯโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
        ► มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดจัดจ้าง
        ► ลงเว็บไซต์ ประกาศมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันฯ
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติโรงเรียน
►วิสัยทัศน์
►พันธกิจ
คำขวัญ/สี
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
►คณะกรรมการฯ 
►ผลงานดีเด่น
►กระดานข่าว


การบริหารงาน
►แผนการดำเนินงานประจำปี
►รายงานการกำกับติดตาม
►รายงานผลดำเนินงานประจำปี
►มาตรฐานการปฏิบัติงาน
►มาตรฐานการให้บริการ
►รายงานผลความพึงพอใจ
►E-Service
หลักสูตร
►หลักสูตรสถานศึกษา
►หลักสูตรปฐมวัย
►หลักสูตรวิชาภาษาไทย
►หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์
►หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์
►หลักสูตรวิชาสังคมศึกษาฯ
►หลักสูตรวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
►หลักสูตรวิชาศิลปะ
►หลักสูตรวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
►หลักสูตรวิชาภาษาต่างประเทศ
รายงานผลการสอบ
►ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เพจFacebook
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: admin
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 3
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 3
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
22605
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
ข่าวด่วน


datacenter


ข่าวแจ้งจากกลุ่มงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


ภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เว็บที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
งานอาชีพในชุมชนที่น่าสนใจมากที่สุด
ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 0

โรงเรียนบ้านกอกหวาน
ผู้จัดทำ นางสาวจิราวรรณ  ตองอบ
E-Mail : d14107jirawan@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที