เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
สื่อการเรียนรู้

คู่มือการประเมิน ITA  (OIT)
โรงเรียนดีประจำตำบล

DLTV
แนะนำโรงเรียน

ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
1.ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน



บุคลากร

O1โครงสร้างหน่วยงาน
     ► ข้อมูลพื้นฐาน
     ► โครงสร้างหน่วยงาน
     ► ทำเนียบบุคลากร

    ► ข้อมูลครูและบุคลากร
    
รายละเอียดบุคลากร   
    
ข้อมูลนักเรียน
     ► คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

O2 ข้อมูลผู้บริหาร
     ► ผู้อำนวยการโรงเรียน

O3 หน้าที่และอำนาจ   
     ► หน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
O4
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    ► แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี
O5 ข้อมูลการติดต่อ
     ติดต่อโรงเรียน

     ► แผนที่  

O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
     ► พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
     ► พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
     ► พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
     ► พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546    
     ► ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546
     ► กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรราการและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ►  พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
     ► ข่าวประชาสัมพันธ์  
     ► เผยแพร่เรื่องและข่าวสาร
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
     ► ติดต่อสอบถาม
     ► Q&A
O9 Social Network
     ► เว็บไซต์โรงเรียน  1
     ► Facebook
     ► เว็บไซต์โรงเรียน  2

2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงานประจำปี
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ราย 6 เดือน
การติดตามการดำเนินงานตาม
   O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    ►รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     ►คู่มือการบริหารงานบุคคลโรงเรียน
     ►คู่มือบริหารงานวิชาการโรงเรียน
     ►คู่มือบริหารงบประมาณโรงเรียน
     ►คู่มือบริหารงานทั่วไปโรงเรียน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     ► ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเว็บไซต์
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service
     Smart obec
     AMSS++

3. การบริหารเงินงบประมาณ

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     ► ปีงบประมาณ 2563
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ ราย 6 เดือน
มาตรการเร่งรัดติดตาม
     ►ไตรมาสที่ 1
     ►ไตรมาสที่ 2
     ►ไตรมาสที่ 3
     ►ไตรมาสที่ 4
O20 รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     ►รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
    
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  2562

พหุปัญญาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

                              16 กันยายน 2563  ภาพกิจกรรมถอดบทเรียน ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา และปัญญาด้านดนตรี

วารสารประชาสัมพันธ์



ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ » ทำความสะอาดโรงเรียน รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
ทำความสะอาดโรงเรียน
  20-21 ตค.2563 จัดกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ร่วมขบวนแห่พระคัมภีร์ตามประเพณีโบราณ รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
ร่วมขบวนแห่พระคัมภีร์ตามประเพณีโบราณ
  ร่วมงานชนุมชน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » พหุปัญญาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
พหุปัญญาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
  16 ก.ย.63 กิจกรรมพหุปัญญา
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ประชุมเตรียมการกีฬาขนุนคัพ 2563 รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต RSS Feed
ประชุมเตรียมการกีฬาขนุนคัพ 2563
  ประชุมเตรียมพิธีเปิดกีฬาขนุนฯคัพ ครั้งที่ 1 ปี 2563
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กฐินวัดขนุน รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
กฐินวัดขนุน
  วันที่ 7-8 ต.ค. 2563 นำวงดนตรีไทยไปร่วมงานกฐินวัดขนุน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 7 คน รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต RSS Feed
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 7 คน
  13 กันยายน 2563 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 7 คน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต RSS Feed
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
  2 ก.ค. 2563 โรงเรียนประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรณ์บุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรณ์บุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรณ์บุคคลประจำปี 

5. การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปรพฤติมิชอบ

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปรพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปรพฤติมิชอบประจำปี          
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

6. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

        - โครงการพหุปัญญาสู่การพัฒนาที่ยั้งยืน
      - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งบโรงเรียนคุณภาพตำบล

O38 การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
O39
แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี  ราย 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

7. มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน
O42 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43  การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แบบสำรวจ
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนพัฒนาด้านใดเป็นอันดับแรก

อาคารสถานที่
การจัดการเรียนรู้
ระเบียบวินัยและการแต่งกายของนักเรียน
ระบบรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน



ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 50
คำแนะนำ: 0
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
จัดการระบบ
· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· ค้นหา
· ชื่อเรื่อง
· ดาวน์โหลด
· ติดต่อสอบถาม
· ถาม/ตอบ
· นับสถิติ
· บทความ
· บทวิจารณ์
· ยอดฮิตติดอันดับ
· รายนามสมาชิก
· วารสารสมาชิก
· สมัครสมาชิก
· สมาชิกเข้าสู่ระบบ
· สารานุกรม
· หัวข้อเรื่องทั้งหมด
· เนื้อหาสาระ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· เว็บลิงก์
· แนะนำบอกต่อ
· แบบสำรวจ
· โฆษณา
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: bankhanoon
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 0
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 0
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
99247
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562

โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ2515)
ตำบลโสน  อำเภอขุขันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3


ผู้จัดทำ
นายณัฐศักดิ์  สมพงษ์
นายคณิต  สิ้นโศรก



            1033530297@pracharath.ac.th


การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที