_PRINT 
logo.gif

ข่าว : เส้นทางชีวิต
เส้นทางชีวิต
_เดินทางพันลี้ ดีกว่าอ่านหนังสือพันเล่ม เพราะได้ของจริง ได้ประสบการณ์จริง ๆ
_ปราชญ์ผู้รู้ ครูบาอาจารย์ ให้ความสำคัญกับการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ ความรู้อันแท้จริงนั้นเกิดจากการสัมผัสพบเจอ ฝึกฝนปฏิบัติ ลองผิดลองถูก การขวยขวายและแสวงหาด้วยตัวเราเอง...

ข่าวโดย : iWeepro
อ่าน 249 ครั้ง
วันที่ 12 ตุลาคม 2564
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:30:13:PM