_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบรมพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา
อบรมพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา
_กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา โดยมีหน่วยงานราชการจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมการอบรมฯ เช่น สถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา โรงพยาบาล โรงพยาบาลตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และองค์กรเอกชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ หอประชุมศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ...

ข่าวโดย : iWeepro
อ่าน 297 ครั้ง
วันที่ 10 ตุลาคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:11:56:PM