เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
ออกจากระบบ
การปฏิบัติงานราชการ
คำสั่งแม่บทโรงเรียน 2565
ปฏิทินการปฏิบัติราชการ 2565
วันหยุดราชการ 2565
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: banhai
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 4

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 6
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 6
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
165107
คน ตั้งแต่ 2 กันยายน 2562
การทดสอบระดับชาติ
►11 กุมภาพันธ์ 2566  ทดสอบ O-Net ป.6
►12 กุมภาพันธ์ 2566 ทดสอบ O-Net ม.3
►20 กุมภาพันธ์ 2566 ทดสอบ RT ป.1
►25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ทดสอบ O-Net ม.6
►15 มีนาคม 2566 ทดสอบ NT ป.3
เว็บที่น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
    -ประวัติโรงเรียนบ้านไฮ
    -ข้อมูลทั่วไป
    -ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
    -แหล่งเรียนรู้
    -แหล่งท่องเที่ยว
    -ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    -ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย.64
    -ข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากร
    -กรรมการสถานศึกษา
    -ผู้นำชุมชน
    -ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านไฮ
    -ผู้มีอุปการะคุณ
    -ผู้ทรงคุณวุฒิ
รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น
    -ชั้นอนุบาลปีที่ 2
    -ชั้นอนุบาลปีที่ 3
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่่ 6
การบริหารจัดการสถานศึกษา
    -หลักการบริหารสถานศึกษา
    -โครงสร้างการบริหาร
    -วิสัยทัศน์
    -พันธกิจ
    -เป้าประสงค์
    -แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี
    -แผนปฏิบัติราชการประจำปี
        >โครงการงานบริหารวิชาการ
        >โครงการงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
        >โครงการงานบริหารบุคคล
        >โครงการงานบริหารทั่วไป
        >โครงการงานบริหารพิเศษ
    -รายงานการประเมินตนเอง (SAR63)   
สื่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    -คอมพิวเตอร์สำหรับการบริหาร
    -คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
ระบบการศึกษาทางไกล Dltv&Dltv
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
    -หลักสูตรสถานศึกษา
    -โครงสร้างหลักสูตร
    -สาระภาษาไทย
    -สาระคณิตศาสตร์
    -สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    -สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    -สาระศิลปะ
    -สาระการงานอาชีพ
    -สาระภาษาต่างประเทศ
    -กิจกรรมแนะแนว
    -กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
    -ชุมนุม ชมรม
    -กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
    -ตารางเรียนรวม 2564
    -งานบริหารจัดการห้องสมุด
    -งานบริหารจัดการห้องคอมพิวเตอร์
    -งานบริหารจัดการห้องวิทยาศาสตร์
    -งานบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางภาษา
    -งานบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้
    -งานบริหารจัดการห้องรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
    -เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
    -งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
    -งานบริหารจัดการเด็กพิเศษเรียนร่วม#นพวรรณ
    -แผนการจัดการเรียนรู้
    -คลังข้อสอบ
    -O-NET
    -ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563
    -ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ป.1 ปีการศึกษา 2563
    -GPA รายชั้น
    -ผลงานดีเด่น
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
    -E-Budget
กลุ่มงานบริหารบุคคล
    -SchoolMis
    -ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
    -ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
    -อบรม สัมนา ศึกษาดูงาน
    -การพัฒนางานวิชาชีพครู
        >วิทยฐานะ
        >คุณธรรมครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ
        >เครื่องราชย์
    -คุณธรรมของครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    1. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
        1.1 รายงานการจัดตั้งสภานักเรียน 2564
    -กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
    -งานธุรการและสารบรรณ
      >ปฏิทินเวลาปฏิบัติราชการ 2564
      >คำสั่งแม่บทโรงเรียน 2564
      >เวรรักษาการ ปีการศึกษา 2564
      >บันทึกการประชุมครู
      >บันทึกการรประชุมกรรมการสถานศึกษา
      >บันทึกการประชุมผู้ปกครอง
    -งานวันสำคัญของชาติ ศาสน์ กษัตริย์
    -ระบบจัดการน้ำดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพ
    -ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
      >อาหารกลางวัน
      >การป้องกันการแพร่ของโรคระบาด
      >น้ำหนัก ส่วนสูง สำหรับลงแบบ ปพ.
      >ภาวะโภชนาการนักเรียน
            -เดือนมิถุนายน
            -เดือนสิงหาคม
            -เดือนพฤศจิกายน
            -เดือนกุมภาพันธ์
    -อินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย
    -งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
    -การจัดการขยะในโรงเรียน
    -ระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย
    -งานกีฬาและนันทนาการ
    -งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
    -บันทึกเยี่ยมบ้าน
►ปฏิทินเวลาปฏิบัติราชการ
►งานประกันคุณภาพการศึกษา
►การจัดการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
    -ITA Online
►การประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.
ระบบ E-Service
      >AMSS++ #สุกานดา พรหมพิลา
      >DMC
#ทวีชัย วิเศษชาติ
      >EMIS
#พุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
      >SchoolMIS
#ทวีชัย วิเศษชาติ
      >CCT
#พัชราทิพ ศรีเลิศ
      >SchoolMIS
#พุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
      >E-Budget
#สมยศ จันทะพันธ์
      >SET
#นพวรรณ ดวงตา
      >School lunch
#ประนอมพันธ์ คำมา
      >O-NET
#พุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
      >NT/RT
#ศิริลักษณ์  คำอาจ
      >B-OBEC
#พัชราทิพ ศรีเลิศ
      >Obec Smis
#พัชรียา พงษ์สุวรรณ์
      >โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
#ทวีชัย วิเศษชาติ
ผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสสถานศึกษา (ITA Online) 2563
►IITการรับรู้ของครู บุคลากรในสถานศึกษา
      ประเมินได้ 26.23 คะแนน
EITการรับรู้ของผู้รับบริการจากภายนอกสถานศึกษา
      ประเมินได้ 26.30 คะแนน
OITการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
      ประเมินได้ 34.00 คะแนน
รวม 86.53 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก
ที่มา: ประกาศ สพป.ศก.3 ที่ ศธ 04140/ว3689
          ลว.12/10/2563
สารัตถะชีวิต
ศีลธรรม#
_ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศ
มนุษยชาติจะเลวร้ายกว่าเดรัจฉาน
มัวหลงกินกามเกียรติเกลียดนิพพาน
ล้วนดื้อด้านไม่เหนี่ยวรั้งบังคับใจ
_อาชญากรรมจะกระหน่ำลงในโลก
มีเลือดโชกแดงฉานแล้วซ่านไหล
เพราะบ้ากินบ้ากามทรามเกินไป
บ้าเกียรติก็พอไม่ได้ให้เมาตน
_อยากครองเมืองครองโลกโยกกันใหญ่
ไม่มีใครเมตตาใครให้สับสน
ขอศีลธรรมได้กลับมาพาหมู่ค
ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทันเวลา..
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
    1) ส่งเสริมความเป็นเลิศฯ#พุธทัยวรรณ
    2) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้#สมยศ
    3) แข่งขันกีฬานักเรียน#นพวรรณ
    4) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ#ประนอมพันธ์
    5) วิทยากรภายนอก#พัชราทิพ
    6) จัดหาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน#สมยศ
    7) สนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี#สมยศ
    8) นิเทศภายใน#สมยศ
    9) พัฒนาห้องสมุดฯ#พัชรียา
    10) ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง#พุธทัยวรรณ
    11) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ#พัชรียา
    12) ส่งเสริมอ่าน คิด เขียน#พุธทัยวรรณ
    13) พัฒนาโรงเรียนคุณภาพฯ#สมยศ
    14) ซื้อเครื่องพิมพ์ฯ#สมยศ
    15) พัฒนาน้ำดื่มสะอาดฯ#ทวีชัย
    16) พัฒนางานอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษ#พัชราทิพ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
    1) ส่งเสริมการออมนักเรียน#สมยศ
    2) ซ่อมบำรุงสือและอุปกรณ์ฯ#พัชราทิพ
กลุ่มงานบริหารบุคคล
    1) พัฒนาครูและบุคลากรฯ#สมยศ
    2) ส่งเสริมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน#ประนอมพันธ์ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    1) ส่งเสริมสุขภาพ#ประนอมพันธ์
    2) เข้าค่ายพักแรมลูกเสือฯ#สมยศ
    3) ส่งเสริมอาหารกลางวัน#ประนอมพันธ์
    4) พัฒนางานประชาสัมพันธ์ฯ#ทวีชัย
    5) ประชุมผู้ปกครองฯ#พุธทัยวรรณ
    6) ประชุมกรรมการฯ#สมยศ
    7) เยี่ยมบ้านนักเรียน#พัชราทิพ
    8) ส่งเสริมประชาธิปไตยฯ#ทวีชัย
    9) ส่งเสริมวันสำคัญฯ#พัชรียา
    10) ปัจฉิมนิเทศ#พุธทัยวรรณ
    11) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม#ทวีชัย
    12) ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ#พุธทัยวรรณ
    13) พัฒนาระบบสารสนเทศ#สุกานดา
    14) ปรับปรุงห้องประชุม#สมยศ
    15) ฺBig Cleaning#นพวรรณ
กลุ่มงานบริหารพิเศษ
    1) อบรมการสร้างเวปไซค์ฯ#บรรจบ
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน


ภาพกิจกรรม

 งานประชาสัมพันธ์ » เส้นทางชีวิต ฮิต RSS Feed
เส้นทางชีวิต
  _เดินทางพันลี้ ดีกว่าอ่านหนังสือพันเล่ม เพราะได้ของจริง ได้ประสบการณ์จริง ๆ
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » เข้าต่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มกพศ.11 ฮิต RSS Feed
เข้าต่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มกพศ.11
  _กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 11 (พิมาย) ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านสนาย ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจน ฮิต RSS Feed
มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจน
  _ท่านผอ.บรรจบ สิงหร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮ และคณะครู ได้มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษ จากการคัดกรองจากระบบ CCT ประจำปีการศึกษา ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี 2563 ฮิต RSS Feed
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี 2563
  _ลูก ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดการแสดงรีวิวประกอบเพลง เรียงความเรื่องแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ปีการศึกษา 2563 ณ หอประช...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » เข้าแถวรับอาหารเสริมนมยามเช้า ฮิต RSS Feed
เข้าแถวรับอาหารเสริมนมยามเช้า
  _ลูกๆ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลเข้าแถวตามลำดับเพื่อรับอาหารเสริมนมในช่วงเช้าของทุกๆวัน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลพิมายเหนือ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » สังฆทานสามัคคี ทำดีเพื่อแผ่นดินเกิด ฮิต RSS Feed
สังฆทานสามัคคี ทำดีเพื่อแผ่นดินเกิด
  _คณะสงฆ์ตำบลพิมาย เขต 2 ร่วมกับอำเภอปรางค์กู่ หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรมตามโครงการสังฆทานสามัคคี ทำดีเพื่อแผ่นดินเกิด ปีที่ 11 เมื่อวันเส...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ฮิต RSS Feed
ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
  _สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » อบรมเวปไซค์ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ฮิต RSS Feed
อบรมเวปไซค์ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน
  _โรงเรียนบ้านไฮ ได้จัดอบรมเวปไซค์สำหรับผู้บริหารฯ ครูผู้สอน บุคลากร และนักเรียน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยคุณครูทวีชัย วิเศษชาติ และคุณครูพัชราทิ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ปี พ.ศ.2563 ฮิต RSS Feed
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ปี พ.ศ.2563
  _ด.ญ.จารุวรรณ เจียมพงษ์ และด.ญ.วันวิสา เกษหอม ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไฮ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563 เมื่...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » ศีล ความปกติของมนุษย์ ฮิต RSS Feed
ศีล ความปกติของมนุษย์
  _ศีล เป็นภาวะความปกติของมนุษย์ คือ การไม่เบียดเบียนทำร้ายตนเองและผู้อื่น...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » ค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียน ฮิต RSS Feed
ค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียน
  _โรงเรียนบ้านโป่ง โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี โรงเรียนบ้านขามฆ้อง และโรงเรียนบ้านไฮ ได้นำลูก ๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาการลูกเสือไทย ฮิต RSS Feed
ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาการลูกเสือไทย
  _กองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านไฮ โดยท่านผอ.บรรจบ สิงหร ผู้อำนวยการ นายสมยศ จันทะพันธ์และคณะผู้บังคับบัญชาฯ ได้นำลูกเสือและเนตรนารีสามัญ เข้าร่วมกิจก...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » สอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 ฮิต RSS Feed
สอบปลายปี ปีการศึกษา 2562
  _กลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านไฮ ได้จัดกิจกรรมสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อวัดและประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียนทุกระดับชั้น...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » อบรมศีลธรรมสำหรับนักเรียน ฮิต RSS Feed
อบรมศีลธรรมสำหรับนักเรียน
  _พระธรรมฑูตอำเภอปรางค์กู่ ได้ให้การอบรมศีลธรรมสำหรับนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไฮ.....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » การประเมิน ITA Online สถานศึกษา ฮิต RSS Feed
การประเมิน ITA Online สถานศึกษา
  _เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโป...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » อบรมพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ฮิต RSS Feed
อบรมพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา
  _กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา โดยมีหน่วยงานราชการจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมการอ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมฯ Coding และวิทยาการคำนวณ ฮิต RSS Feed
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมฯ Coding และวิทยาการคำนวณ
  _คุณครูทวีชัย วิเศษชาติ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านไฮ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรีย...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » อบรมวินัยข้าราชการครูและการประเมินวิทยฐานะ กลุ่มกพศ.11 ฮิต RSS Feed
อบรมวินัยข้าราชการครูและการประเมินวิทยฐานะ กลุ่มกพศ.11
  _ท่านผอ.สุนทร คำเสียง ประธานกลุ่มกพศ.11 (พืมาย) กล่าวเปิดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง วินัยข้าราชการครูและประเมินวิทยฐานะ ขอ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ศูนย์การจัดการเรียนรู้ระดับสถานศึกษาในสถานการณ์โรคติดต่อ

ศูนยืการจัดการศึกษาในสถานการณ์โรคติดต่อของเชื้อโคโรน่าไวรัส Covid-19 ระดับสถานศึกษา
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 2564
>ปฏิทินการปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2564
>แผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดต่อ Covid-19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
>QR Code แนวทางการการเปิดเรียน
>QR Code แบบฟอร์มเอกสาร
>QR-Code รายงานออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านไฮในระดับใด

ควรปรับปรุง
อ่อน
พอใช้
ดี
ดีมาก
ยอดเยี่ยมผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 14
คำแนะนำ: 0

datacenter


ข่าวแจ้งจากกลุ่มงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


การประเมินคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสสถานศึกษา ITA 2565

OIT link2565#ลิงค์การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ# By Admin
IIT Online 2565#การประเมินการรับรู้ของผู้บริหารฯ ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
EIT Online 2565#การประเมินการรับรู้จากผู้รับบริการทางการศึกษา

Link Web

Voiec TV
Workpoint TV
NBT
►Thai PBS
►True 4U
►GMM Chanal
►Mono29
►PPTV
►Amarin TV
►Gang Cartoon
►Cartoon Club
►ช่อง One
►Boomerang
►สบายดีทีวี
►True ปลูกปัญญา
►Cool Fahrenheit 93
►Green Wave
►Facebook
►Youtube
►Google

สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

►คลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระ
►แบบทดสอบ O-Net ของสทศ.
    -O-Net 2560
    -O-Net 2561
    -O-Net 2562
    -O-Net 2563
►แผนการจัดการเรียนรู้
►สูตรคูณ แม่ 2-12
►คณิตคิดเร็ว
►คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้
►คำศัพท์ภาษาไทย
►ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์
►สารประชาสัมพันธ์อัพเดท
►เพลงประกอบกิจกรรม
►แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
►งานวิจัยหน้าเดียว
►สารัตถะชีวิต
►หัวข้อธรรมในคำสอน
►พุทธวจนะ
►บทความทางการศึกษา
►หลักธรรมพระพุทธศาสนา
►การบ้านสำหรับนักเรียน
►รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพ
►ฝึกอ่าน ฝึกเขียน
►โลกวิทยาศาสตร์

ITA Online 2022
คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ 2565-2566
การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะของสถานศึกษา OIT ปีการศึกษา 2565
OIT 1 : ข้อมูลพื้นฐาน
O1#โครงสร้างสถานศึกษา 2565
O2#ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
    HRMS ณ 1 ก.ย.2565

      -ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
       
นายบรรจบ  สิงหร       
     -ข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา

        นางกัญญา สายทอง ชั้น อบ.2
        นางสาวบุษบา อัครชาติ ชั้น อบ.3
        นางศิริลักษณ์ คำอาจ ชั้น ป.1
       
นางสาวธีระนันท์ ไทยเที่ยง ชั้น ป.2
        นางพัชราทิพ ศรีเลิศ ชั้น ป.3
       
นายทวีชัย วิเศษชาติ ชั้น ป.4
        นางพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ ชั้น ป.5
        นางสาวสุมิตรา คำมา ชั้น ป.6

    -ข้อมูลครูอัตราจ้าง
       
นางพัชราทิพ ศรีเลิศ
    -ข้อมูลครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษฯ
       
น.ส.บุษบา อัครชาติ
    -ข้อมูลครูธุรการ
       
น.ส.สุกานดา พรหมพิลา
    -ข้อมูลนักการภารโรง
       
ไม่มี
O3#อำนาจหน้าที่
 
     -อำนาจหน้าที่สถานศึกษา
      -การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาฯ พ.ศ. 2547
O4#แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
     -แผนพัฒนาคุณภาพ 4 ปี (2562-2565)

O5#ข้อมูลการติดต่อสถานศึกษา
 
     -การติดต่อสถานศึกษา
      -แผนที่โรงเรียน
OIT 1 : ข้อมูลพื้นฐาน (ต่อ)
O6#กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  
  1_พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
    2_พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
    3_ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม ยกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
    4_ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
    5_พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (อบับที่ 2) พ.ศ. 2553
    6_พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
    7_กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
    8_กฎกระทรวงกำหนดประเภทสถานศึกษาฯ การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561
    9_ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ
    10_ประกาศ สพฐ.เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู บุคลากรฯ พ.ศ. 2562
    11_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. 2541

    12_ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

    13_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560

    14_พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
    15_พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
    16_พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
    17_รวมกฏหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา
OIT 2 : การบริหารงาน
O10#แผนปฏิบัติราชการ
      >แผนปฏิบัติราขการ 2565
        - 1 โครงการกลุ่มวิชาการ
        - 2 โครงการกลุ่มบริหารบุคคล
        - 3 โครงการกลุ่มงบประมาณและสินทรัพย์
        - 4 โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป
O11#รายงานการกำกับติดตามฯการดำเนินงาน 2565
O12#รายงานการดำเนินงานประจำปี
      >รายงานการประเมินตนเองฯ (SAR) 2562
      >รายงานการประเมินตนเองฯ (SAR) 2563
O15#ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
      >รายงานการให้บริการทางการศึกษา
O16#สำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
      >รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2563
      >รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2564
      >รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2565
O17#E-Service
      >ระบบธุรการฯ (AMSS++)#สุกานดา
      >ระบบนักเรียนรายบุคคล (DMC)#ทวีชัย
      >ระบบสารสนเทศฯ (EMIS)#ทวีชัย
      >ระบบบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS)#พุธทัยวรรณ
      >ระบบน.ร.ยากจน (CCT)#พัชราทิพ
      >ระบบผลการเรียน (SchoolMIS)
#พุธทัยวรรณ
      >ระบบงบประมาณและสินทรัพย์ (E-Budget)#ศิริลักษณ์
      >ระบบคัดกรองเด็กพิเศษ (SET)#บุษบา
      >ระบบภาวะโภชนาการ (School lunch)#พุธทัยวรรณ
      >ระบบ O-NET#สุมิตรา
      >ระบบ NT/RT ของ สทศ.#พัชราทิพ
      >ระบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)
#สุมิตรา
      >ระบบรับนักเรียน (Obec Smis)
#สุกัญญา
      >โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล#ทวีชัย
      >Websit@ITA Online#ทวีชัย
OIT 3 : การบริหารงบประมาณ
O18#แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      >แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
      >แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
O19#การใช้จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน
O20#การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      >รายงานผลการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 ภาค 2_2563 และ ภาค 1_2564
O21#จัดซื้อจัดจ้าง&จัดหาพัสดุ
      >แผนการจัดซื้อจัดจ้างสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564-2565
O22#ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ
     >ทะเบียนคุมการจัดซื้อ  ปีงบประมาณ 2564  ภาคเรียนที่ 2/2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
     >ทะเบียนคุมการจัดซื้อ  ปีงบประมาณ 2564  ภาคเรียนที่ 1/2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
     >ทะเบียนคุมการจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2564  ภาคเรียนที่ 2/2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
     >ทะเบียนคุมการจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2564  ภาคเรียนที่ 1/2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
O23#สรุปจัดซื้อจัดจ้างฯรายเดือน
      >แบบ สขร 1 จัดซื้อ กันยายน 2564
      ♦การจัดจ้าง
O24#รายงานจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี
      >รายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2564
ครั้งที่ 1  2/2563  และครั้งที่ 2  1/2564

OIT 4 : การบริหารบุคคล
►O25#นโยบายการบริหารบุคคล
O26#การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารบุคคล
      >การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
O27#หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล
      >หลักเกณท์ฯคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
      >หลักเกณฑ์ฯคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
►O28#รายงานการบริหารบุคคลประจำปี
      >รายงานการบริหารบุคคล ปีงบประมาณ 2563
      >รายงานการบริหารบุคคล ปีงบประมาณ 2564
      >รายงานการบริหารบุคคล ปีงบประมาณ 2565
OIT 5 : ส่งเสริมความโปร่งใส
O30#ช่องทางแจ้งร้องราวเรียนการทุจริต
      >ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ
         -ยื่นฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์
         -ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
O31#ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
      >ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต 2565
O32#ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      >ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
      >Line
      >Facebook
O33#เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
      >เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม 2564
      >เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม 2565
OIT 6 : การดำเนินการป้องกันการทุจริต
O34#เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
O35#การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36#ประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
      >การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตสถานศึกษา 2564
      >การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตสถานศึกษา 2565
►O37#ดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต
►O38#ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
      >ส่งเสริมวัฒนธรรมสถานศึกษา 2564
      >ส่งเสริมวัฒนธรรมสถานศึกษา 2565
O39#แผนฯป้องกันทุจริตประจำปี
      >แผนป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา 2564
      >แผนป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา 2565
O41#รายงานการดำเนินการป้องกันทุจริต
      >รายงานการป้องกันทุจริตสถานศึกษา 2564
      >รายงานการป้องกันทุจริตสถานศึกษา 2565
OIT 7 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
O42#มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
O44#ส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
O45#มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
      >ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2564
      >ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2565
O46#มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47#มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
      >ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม 2564
      >ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม 2565
O48#มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
      >ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจฯ 2564
      >ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจฯ 2565
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาวิชาชีพครู
►อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาวิชาชีพ พ.ศ. 2563
►อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาวิชาชีพ พ.ศ. 2564
►อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาวิชาชีพ พ.ศ. 2565

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ผู้จัดทำ นายทวีชัย วิเศษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ
E-Mail : weeprox9pk35@gmail.com


การสร้างหน้าเอกสาร: 0.16 วินาที