เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ผู้กำลังเข้าชม
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้งาน
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: banhai
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 4

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 2
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 2
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
22644
คน ตั้งแต่ 2 กันยายน 2562
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

OIT: ข้อมูลพื้นฐาน
OIT 1 : ข้อมูลพื้นฐาน
  O1#โครงสร้างสถานศึกษา
      >โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา

  ►O2#ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
      -ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
      >นายบรรจบ  สิงหร ผอ.ร.ร.บ้านไฮ
    -ข้อมูลครู
    >ทำเนียบผู้บริหารฯ ครู บุคลากร
   
>น.ส.นพวรรณ  ดวงตา  อบ.2
      >นางประนอมพันธ์  คำมา  อบ.3
      >นางศิริลักษณ์  คำอาจ  ป.1
      >น.ส.สุมิตรา  คำมา  ป.2
      >นางพัชราทิพ  ศรีเลิศ  ป.3
      >นายทวีชัย  วิเศษชาติ  ป.4
      >นายสมยศ  จันทะพันธ์  ป.5
  ►O3#อำนาจหน้าที่
      >การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา พ.ศ.2547
  ►O4#แผนพัฒนาคุณภาพ
      -แผนพัฒนาคุณภาพ 4 ปี 2562-2565
  ►O5#ข้อมูลการติดต่อ
      -ข้อมูลการติดต่อ
      -แผนที่โรงเรียนบ้านไฮ
  ►O6#กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      >พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
      >กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
      >ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ
      >ประกาศ สพฐ.เรื่อง แนวทางปฏิบัติการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรฯ พ.ศ.2562
      >ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560
      >พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
      >พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  ►O7#ข่าวประชาสัมพันธ์
      -แผ่นพับแนะนำโรงเรียน
      -สารประชาสัมพันธ์ มิถุนายน 2563
      -สารประชาสัมพันธ์ กรกฎาคม 2563
      -สารประชาสัมพันธ์ สิงหาคม 2563
      -สารประชาสัมพันธ์ กันยายน 2563
  ►O9#SocialNetwork
      -line
      -Facebook
      -E-Mail
การบริหารงาน
OIT 2 : การบริหารงาน
 O10#แผนปฏิบัติราชการ
      >แผนปฏิบัติราขการ ปีการศึกษา 2563
        -โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
        -โครงการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
        -โครงการกลุ่มงานบริหารบุคคล
        -โครงการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
        -โครงการกลุ่มงานบริหารพิเศษ
  ►O11#รายงานการกำกับติดตามฯรายภาค 
      >รายงานฯกำกับติดตามแผนงานโครงการ 1/2563
      >รายงานฯกำกับติดตามแผนงานโครงการ 2/2563
      >รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ 2562
  ►O12#รายงานการดำเนินงานประจำปี
      >รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ 2562 
  ►O13#คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
      >คู่มือปฏิบัติงานบริหารวิชาการ
      >คู่มือปฏิบัติงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
      >คู่มือปฏิบัติงานบริหารบุคคล
      >คู่มือปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
  ►O14#คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ
      >สลิปเงินเดือนข้าราชการครู
      >เวปไซค์โรงเรียน
  ►O15#ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
      >รายงานการให้บริการทางการศึกษา
  ►O16#สำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
      >รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2562
      >รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2563
  ►O17#E-Service
      >ระบบงานธุรการและสารบรรณ (AMSS++)
      >ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
      >ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)
      >ระบบบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS)
      >ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)
      >ระบบผลการเรียนรายบุคคล แบบปพ (SchoolMIS)

      >ระบบบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ (E-Budget)
      >ระบบคัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม (SET)
      >ระบบจัดการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) (School lunch)
      >ระบบทดสอบ O-NET ของ สทศ.
      >ระบบทดสอบ NT/RT ของ สทศ.
      >ระบบบริหารอาคารและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)

      >ระบบรายงานรับนักเรียน (Obec Smis)

      >โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

การบริหารงบประมาณ
OIT 3 : การบริหารงบประมาณ
  ►O18#แผนใช้จ่ายงบประจำปี
      >แผนใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563
O19#การใช้จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน
  ►O20#การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      >รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562
      >รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563
  ►O21#จัดซื้อจัดจ้าง&จัดหาพัสดุ
      >แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
  ►O22#ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ
     >ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
  ►O23#สรุปจัดซื้อจัดจ้างฯรายเดือน
      >แบบ สขร 1 จัดจ้าง สิงหาคม 2563
      >แบบ สขร 1 จัดจ้าง กันยายน 2563
  ►O24#รายงานจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี
      >รายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2562
      >รายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2563
การบริหารบุคคล
OIT 4 : การบริหารบุคคล
  ►O25#นโยบายการบริหารบุคคล
      >ประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ►O26#การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารบุคคล
      >การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  ►O27#หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล
      >หลักเกณท์ฯคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
      >หลักเกณฑ์ฯคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  ►O28#รายงานการบริหารบุคคลประจำปี
      >รายงานการบริหารบุคคล ปีงบประมาณ 2562
      >รายงานการบริหารบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ส่งเสริมความโปร่งใส
OIT 5 : ส่งเสริมความโปร่งใส
  ►O29#แนวปฏิบัติการจัดการทุจริต
      >คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องราวร้องทุกข์สถานศึกษา
  ►O30#ช่องทางแจ้งร้องราวเรียนการทุจริต
      >แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต โรงเรียนบ้านไฮ
  ►O31#ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
      >ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
  ►O32#ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      >ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
  ►O33#เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
      >เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
ป้องกันทุจริต
OIT 6 : การดำเนินการป้องกันทุจริต
  ►O34#เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
  ►O35#การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  ►O36#ประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
      >การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานศึกษา
  ►O37#ดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต
  ►O38#ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
      >ส่งเสริมวัฒนธรรมสถานศึกษา
  ►O39#แผนฯป้องกันทุจริตประจำปี
      >แผนป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา
  ►O40#รายงานฯการดำเนินการป้องกันทุจริตรายภาคเรียน
  ►O41#รายงานการดำเนินการป้องกันทุจริต
      >รายงานการดำเนินการป้องกันทุจริตสถานศึกษา
ส่งเสริมความโปร่งใส
OIT 7 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
  ►O42#มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
  ►O43#ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
      >ประการเรื่อง มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  ►O44#ส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
  ►O45#มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
      >ประกาศเรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ►O46#มาตรการป้องกันการรับสินบน
  ►O47#มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
      >ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม
  ►O48#มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
      >ประกาศเรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจฯ
ข่าวด่วน


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

►คติธรรม : ธรรมะคือหน้าที่ หน้าที่คือธรรมะ
►กิจกรรมกีฬาสี 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไฮ
►เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 3 มีนาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านไฮ
►26 มีนาคม.2564 ทัศนศึกษาพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
►ขอความร่วมมือให้คุณเวรที่ปฏิบัติหน้าหี่ประจำวัน ลงข้อมูลสถิตออนไลน์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ต่อการรายงานประจำปีด้วยครับ
วันหยุดราชการ 2564

ภาพกิจกรรม

 งานประชาสัมพันธ์ » เข้าต่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มกพศ.11 ฮิต RSS Feed
เข้าต่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มกพศ.11
  _กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 11 (พิมาย) ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านสนาย ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจน ฮิต RSS Feed
มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจน
  _ท่านผอ.บรรจบ สิงหร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮ และคณะครู ได้มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษ จากการคัดกรองจากระบบ CCT ประจำปีการศึกษา ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี 2563 ฮิต RSS Feed
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี 2563
  _ลูก ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดการแสดงรีวิวประกอบเพลง เรียงความเรื่องแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ปีการศึกษา 2563 ณ หอประช...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » เข้าแถวรับอาหารเสริมนมยามเช้า ฮิต RSS Feed
เข้าแถวรับอาหารเสริมนมยามเช้า
  _ลูกๆ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลเข้าแถวตามลำดับเพื่อรับอาหารเสริมนมในช่วงเช้าของทุกๆวัน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลพิมายเหนือ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » สังฆทานสามัคคี ทำดีเพื่อแผ่นดินเกิด ฮิต RSS Feed
สังฆทานสามัคคี ทำดีเพื่อแผ่นดินเกิด
  _คณะสงฆ์ตำบลพิมาย เขต 2 ร่วมกับอำเภอปรางค์กู่ หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรมตามโครงการสังฆทานสามัคคี ทำดีเพื่อแผ่นดินเกิด ปีที่ 11 เมื่อวันเส...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ฮิต RSS Feed
ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
  _สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » อบรมเวปไซค์ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ฮิต RSS Feed
อบรมเวปไซค์ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน
  _โรงเรียนบ้านไฮ ได้จัดอบรมเวปไซค์สำหรับผู้บริหารฯ ครูผู้สอน บุคลากร และนักเรียน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยคุณครูทวีชัย วิเศษชาติ และคุณครูพัชราทิ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ปี พ.ศ.2563 ฮิต RSS Feed
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ปี พ.ศ.2563
  _ด.ญ.จารุวรรณ เจียมพงษ์ และด.ญ.วันวิสา เกษหอม ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไฮ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563 เมื่...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » ค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียน ฮิต RSS Feed
ค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียน
  _โรงเรียนบ้านโป่ง โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี โรงเรียนบ้านขามฆ้อง และโรงเรียนบ้านไฮ ได้นำลูก ๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาการลูกเสือไทย ฮิต RSS Feed
ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาการลูกเสือไทย
  _กองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านไฮ โดยท่านผอ.บรรจบ สิงหร ผู้อำนวยการ นายสมยศ จันทะพันธ์และคณะผู้บังคับบัญชาฯ ได้นำลูกเสือและเนตรนารีสามัญ เข้าร่วมกิจก...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » สอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 ฮิต RSS Feed
สอบปลายปี ปีการศึกษา 2562
  _กลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านไฮ ได้จัดกิจกรรมสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อวัดและประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียนทุกระดับชั้น...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » อบรมศีลธรรมสำหรับนักเรียน ฮิต RSS Feed
อบรมศีลธรรมสำหรับนักเรียน
  _พระธรรมฑูตอำเภอปรางค์กู่ ได้ให้การอบรมศีลธรรมสำหรับนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไฮ.....
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » การประเมิน ITA Online สถานศึกษา ฮิต RSS Feed
การประเมิน ITA Online สถานศึกษา
  _เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโป...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » อบรมพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ฮิต RSS Feed
อบรมพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา
  _กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา โดยมีหน่วยงานราชการจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมการอ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมฯ Coding และวิทยาการคำนวณ ฮิต RSS Feed
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมฯ Coding และวิทยาการคำนวณ
  _คุณครูทวีชัย วิเศษชาติ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านไฮ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรีย...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 งานประชาสัมพันธ์ » อบรมวินัยข้าราชการครูและการประเมินวิทยฐานะ กลุ่มกพศ.11 ฮิต RSS Feed
อบรมวินัยข้าราชการครูและการประเมินวิทยฐานะ กลุ่มกพศ.11
  _ท่านผอ.สุนทร คำเสียง ประธานกลุ่มกพศ.11 (พืมาย) กล่าวเปิดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง วินัยข้าราชการครูและประเมินวิทยฐานะ ขอ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

datacenter


ข่าวแจ้งจากกลุ่มงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


ผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส (ITA Online) บ้านไฮ 2563

ผลประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสฯ ร.ร.บ้านไฮ 2563
   1) การรับรู้ของครู บุคลากรภายในสถานศึกษา (IIT)
       26.23 คะแนน
   2) การรับรู้ของผู้รับบริการจากภายนอกสถานศึกษา (EIT)
       26.30 คะแนน
   3) การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT)
       34.00 คะแนน
       รวมคะแนน  86.53 คะแนน  ระดับ ดีมาก
    ที่มา :
ประกาศ สพป.ศก.3. หนังสือ ศธ 04140/ว 3689 ลว.12-10-63

แบบสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านไฮในระดับใด

ควรปรับปรุง
อ่อน
พอใช้
ดี
ดีมาก
ยอดเยี่ยมผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 6
คำแนะนำ: 0

แสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

►แสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
    -ท่านอยากให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร พัฒนาคุณภาพโรงเรียนในจุดใด หรือส่วนใดเป็นการเร่งด่วนเป็นลำดับแรก

© ผลการแสดงความคิดเห็นรายสัปดาห์  1-7 พ.ย. 2563
    อันดับ 1  ปรับปรุงห้องน้ำให้ได้มาตรฐาน มีระบบไฟส่องสว่าง และปลอดภัย
    อันดับ 2  พัฒนาระบบก๊อกน้ำประปาโรงเรียนทั้งระบบ
    อันดับ 3  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน

การปฏิบัติหน้าที่ราชการของครู บุคลากร

คำสั่งแม่บทสถานศึกษา 2563
ปฏิทินเวลาการปฏิบัติราชการ 2563
►คำสั่งเวร-ยาม ปฏฺิบัติราชการ ปีการศึกษา 2563
    -01#พฤษภาคม 2563
    -02#มิถุนายน 2563
    -03#กรกฎาคม 2563
    -04#สิงหาคม 2563
    -05#กันยายน 2563
    -06#ตุลาคม 2563
    -07#พฤศจิกายน 2563
    -08#ธันวาคม 2563
    -09#มกราคม 2564
    -10#กุมภาพันธ์ 2564
    -11#มีนาคม 2564
    -12#เมษายน 2564
บันทึกสถิตการมาเรียนออนไลน์
    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
    ข้อมูลนักเรียน ณ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
ชาย 59 คน หญิง 52 คน รวม 111 คน
    ขอความกรุณาคุณครูเวรประจำวันลงข้อมูลสถิตออนไลน์ให้เป็นปัจจุบันด้วยครับ
    -จันทร์ 29 มีนาคม 2564 
     เวรกลางวัน : นพวรรณ ดวงตา 
     เวรกลางคืน : สมยศ จันทะพันธ์
    -อังคาร 30 มีนาคม 2564
     เวรกลางวัน : ประนอมพันธ์  คำมา
     เวรกลางคืน : สมยศ จันทะพันธ์
    -พุธ 31 มีนาคม 2564
     เวรกลางวัน : ศิริลักษณ์ คำอาจ
     เวรกลางคืน : สมยศ จันทะพันธ์
    -พฤหัส 1 เมษายน 2564
     เวรกลางวัน : XXX
     เวรกลางคืน : XXX
    -ศุกร์ 2 เมษายน 2564
     เวรกลางวัน : XXX
     เวรกลางคืน : XXX
    -เสาร์ 3 มีนาคม 2564
     เวรกลางวัน :XXX
     เวรกลางคืน : XXX
    -อาทิตย์ 4 มีนาคม 2564
     เวรกลางวัน : XXX
     เวรกลางคืน : XXX

การประเมินคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสสถานศึกษา (ITA Online)

ส่งลิงค์การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ#AdminSch. (OIT Online)
ประเมินการรับรู้จากผู้บริหารฯ ครู และบุคลากรในสถานศึกษา (IIT Online)
ประเมินการรับรู้จากผู้รับบริการทางการศึกษา (EIT Online)

ส่งเสริมสุขภาพครู บุคลากร และนักเรียน

►ภาวะโภชนาการของนักเรียน อบ.2-ป.6
    >มิถุนายน 2563
        -ภาวะโภชนาการ ชั้น อบ.2-ป.6
    >สิงหาคม 2563
        -ภาวะโภชนาการ ชั้น อบ.2-ป.6
    >พฤศจิกายน 2563
        -ภาวะโภชนาการ ชั้น อบ.2-ป.6
    >กุมภาพันธ์ 2564
        -ภาวะโภชนาการ ชั้น อบ.2-ป.6
►ความรู้เรือ่ง โรคโควิด-19

ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน

►งานแนะแนว
►ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT#พัชราทิพ
►คู่มือศึกษา
    -คู่มือแนวทางแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
►เยี่ยมบ้านนักเรียน
    -อบ.2#นพวรรณ ดวงตา
    -อบ.3#ประนอมพันธ์ คำมา
    -ป.1#ศิริลักษณ์ คำอาจ
    -ป.2#พัชรียา พงษ์สุวรรณ์
    -ป.3#พัชราทิพ ศรีเลิศ
    -ป.4#ทวีชัย วิเศษชาติ
    -ป.5#สมยศ จันทะพันธ์
    -ป.6#พุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
►บันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียนรายชั้น

งานนโยบายและแผนสถานศึกษา

คู่มือการดำเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา 2563
►รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาคเรียน 1/2563
►รายงานโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาคเรียน 1/2563 ทุกกลุ่มงานบริหาร

สารัตถะชีวิต
พรหมลิขิต#
_ฟ้าประทานพร หรือจะสู้มานะตน...
ประเภทของคน#
_คนดี ชอบแก้ไข
คนจัญไร ชอบแก้ตัว
คนชั่ว ชอบทำลาย
คนมักง่าย ชอบทิ้ง
คนจริง ชอบทำ
คนระยำ ชอบติ
คนตำหนิ ชอบก่อ...
กุศลธรรม#
_ทาน เป็นเบื้องต้น
ศีล เป็นท่ามกลาง
ภาวนา เป็นบั้นปลาย
ปัญญา เป็นสุดยอดแห่งธรรมทั้งหลาย...
คุณธรรมของครู#
_ครูคือใคร ใครคือครูในวันนี้
ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์
ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน
_ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด
ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเชียน
ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้การงาน
_ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุดกว่าสัตว์ดรัจฉาน
ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์
มีดวงมานเพื่อมวลชนใช่ตนเอง
_ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง
สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง
มอบบทเพลงนี้ไว้บูชาครู....
เส้นทางชีวิต#
_เส้นทางชีวิตจริงๆนั้นตั้งอยู่บนกองทุกข์ ยากลำบาก เป็นหลุมเป็นบ่อ มีอุปสรรค์มาก ดังนั้นพุทธบุตรพึงเดินทางบนเส้นทางชีวิตด้วยความระมัดระวัง เรียบร้อย อดทนอดกลั้นให้มาก...
ครู คือ นักพัฒนา#
_ครู คือ แสงทองส่องชีวิต
ครู คือ ผู้มีดวงจิตอันสูงค่า
ครู คือ ผู้ที่ให้วิชชา
ครู คือ ผู้ที่พาเราก้าวไกล
_ครู คือ ยานวิเศษลำไม่น้อย
ครู คือ ผู้ที่คอยเอาใจใส่
ครู คือ หลักนำประจำใจ
ครู คือ หลักชัยของชีวิต....
ความสำเร็จ#
_ความพร้อม หรือความไม่พร้อม ไม่ควรนำมาเป็นอุปสรรค์ในการทำงาน เรียกร้องหาความพร้อมเมื่อไหร่ ความสำเร็จไม่อาจจะเกิดขึ้นมาได้ จงรีบทำงานเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ แล้วความสำเร็จก็จะตามมาในไม่ช้า....
ทาน#
_ทาน คือ การให้ การเสียสละ การแบ่งปัน ผู้ให้ย่อมมีฐานะสูงกว่าผู้รับ
ทาน มี 3 ประการดังนี้
1) อามิสทาน คือ การให้วัตถุสิ่งของ ทรัพย์สิน เงินทอง
2) วิทยาทาน คือ การให้ความรู้ความสามารถ การชี้แนะ แนะนำ การฝึกอบรม
3) อภัยทาน คือ การไม่ถื่อโทษโกรธเคืองกับผู้ที่ล่วงละเมิดหรือให้ร้ายแก่ตน
ทานที่มีพลานิสงค์มากที่สุดคือ อภัยทาน....

เว็บที่น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
    -ประวัติโรงเรียน
    -ข้อมูลทั่วไป
    -แหล่งเรียนรู้
    -ปราชญ์ชาวบ้าน
    -ทำเนียบผู้บริหาร ครูและบุคลากร
    -กรรมการสถานศึกษา
    -ผู้นำชุมชน
    -ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านไฮ
    -ผู้มีอุปการะคุณ
    -ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
    -ชั้นอนุบาลปีที่ 2
    -ชั้นอนุบาลปีที่ 3
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
    -ชั้นประถมศึกษาปีที่่ 6
การบริหารจัดการสถานศึกษา
    -หลักการบริหารสถานศึกษา
    -โครงสร้างการบริหาร
    -วิสัยทัศน์
    -พันธกิจ
    -เป้าประสงค์
    -แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี
    -แผนปฏิบัติราชการประจำปี
        >โครงการงานบริหารวิชาการ
        >โครงการงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
        >โครงการงานบริหารบุคคล
        >โครงการงานบริหารทั่วไป
        >โครงการงานบริหารพิเศษ
    -รายงานการปฏิบัติราชการ
        >Sar#คุณครูนพวรรณ ดวงตา
        >Sar#คุณครูประนอมพันธ์  คำมา
        >Sar#คุณครูศิริลักษณ์  คำอาจ
        >Sar#คุณครูพัชรียา  พงษ์สุวรรณ์
        >Sar#คุณครูพัชราทิพ ศรีเลิศ
        >Sar#คุณครูทวีชัย วิเศษชาติ
        >Sar#คุณครูสมยศ จันทะพันธ์
        >Sar#คุณครูพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
สื่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    -คอมพิวเตอร์สำหรับการบริหาร
    -คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
ระบบการศึกษาทางไกล Dltv&Dltv
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
    -หลักสูตรสถานศึกษา
    -โครงสร้างหลักสูตร
    -สาระภาษาไทย
    -สาระคณิตศาสตร์
    -สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    -สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    -สาระศิลปะ
    -สาระการงานอาชีพ
    -สาระภาษาต่างประเทศ
    -กิจกรรมแนะแนว
    -กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
    -ชุมนุม ชมรม
    -กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
    -ตารางเรียนรวม 2563
    -งานบริหารจัดการห้องสมุด
    -งานบริหารจัดการห้องคอมพิวเตอร์
    -งานบริหารจัดการห้องวิทยาศาสตร์
    -งานบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางภาษา
    -งานบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้
    -งานบริหารจัดการห้องรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
    -เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
    -งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
    -งานบริหารจัดการเด็กพิเศษเรียนร่วม#นพวรรณ
    -แผนการจัดการเรียนรู้
    -คลังข้อสอบ
    -O-NET
    -NT
    -RT
    -GPA รายชั้น
    -ผลงานดีเด่น
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
    -E-Budget
กลุ่มงานบริหารบุคคล
    -SchoolMis
    -ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
    -ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
    -อบรม สัมนา ศึกษาดูงาน
    -การพัฒนางานวิชาชีพครู
        >วิทยฐานะ
        >คุณธรรมครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ
        >เครื่องราชย์
    -คุณธรรมของครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    -กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
    -งานธุรการและสารบรรณ
        >ปฏิทินเวลาปฏิบัติราชการ 2563
        >คำสั่งแม่บทโรงเรียน
        >เวรปฏิบัติราชการ#ตุลาคม 2563
        >บันทึกการประชุมครู
        >บันทึกการรประชุมกรรมการสถานศึกษา
        >บันทึกการประชุมผู้ปกครอง
    -งานวันสำคัญของชาติ ศาสน์ กษัตริย์
    -ระบบจัดการน้ำดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพ
    -ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
        >อาหารกลางวัน
        >การป้องกันการแพร่ของโรคระบาด
        >น้ำหนัก ส่วนสูง สำหรับลงแบบ ปพ.
        >ภาวะโภชนาการนักเรียน
            -เดือนมิถุนายน
            -เดือนสิงหาคม
            -เดือนพฤศจิกายน
            -เดือนกุมภาพันธ์
    -อินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย
    -งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
    -การจัดการขยะในโรงเรียน
    -ระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย
    -งานกีฬาและนันทนาการ
    -งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
    -บันทึกเยี่ยมบ้าน
►ปฏิทินเวลาปฏิบัติราชการ
►งานประกันคุณภาพการศึกษา
►การจัดการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
    -ITA Online
►การประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.
ระบบ E-Service
      >AMSS++ #สุกานดา พรหมพิลา
      >DMC
#ทวีชัย วิเศษชาติ
      >EMIS
#พุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
      >SchoolMIS
#ทวีชัย วิเศษชาติ
      >CCT
#พัชราทิพ ศรีเลิศ
      >SchoolMIS
#พุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
      >E-Budget
#สมยศ จันทะพันธ์
      >SET
#นพวรรณ ดวงตา
      >School lunch
#ประนอมพันธ์ คำมา
      >O-NET
#พุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
      >NT/RT
#ศิริลักษณ์  คำอาจ
      >B-OBEC
#พัชราทิพ ศรีเลิศ
      >Obec Smis
#พัชรียา พงษ์สุวรรณ์
      >โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
#ทวีชัย วิเศษชาติ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
    1) ส่งเสริมความเป็นเลิศฯ#พุธทัยวรรณ
    2) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้#สมยศ
    3) แข่งขันกีฬานักเรียน#นพวรรณ
    4) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ#ประนอมพันธ์
    5) วิทยากรภายนอก#พัชราทิพ
    6) จัดหาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน#สมยศ
    7) สนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี#สมยศ
    8) นิเทศภายใน#สมยศ
    9) พัฒนาห้องสมุดฯ#พัชรียา
    10) ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง#พุธทัยวรรณ
    11) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ#พัชรียา
    12) ส่งเสริมอ่าน คิด เขียน#พุธทัยวรรณ
    13) พัฒนาโรงเรียนคุณภาพฯ#สมยศ
    14) ซื้อเครื่องพิมพ์ฯ#สมยศ
    15) พัฒนาน้ำดื่มสะอาดฯ#ทวีชัย
    16) พัฒนางานอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษ#พัชราทิพ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
    1) ส่งเสริมการออมนักเรียน#สมยศ
    2) ซ่อมบำรุงสือและอุปกรณ์ฯ#พัชราทิพ
กลุ่มงานบริหารบุคคล
    1) พัฒนาครูและบุคลากรฯ#สมยศ
    2) ส่งเสริมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน#ประนอมพันธ์ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    1) ส่งเสริมสุขภาพ#ประนอมพันธ์
    2) เข้าค่ายพักแรมลูกเสือฯ#สมยศ
    3) ส่งเสริมอาหารกลางวัน#ประนอมพันธ์
    4) พัฒนางานประชาสัมพันธ์ฯ#ทวีชัย
    5) ประชุมผู้ปกครองฯ#พุธทัยวรรณ
    6) ประชุมกรรมการฯ#สมยศ
    7) เยี่ยมบ้านนักเรียน#พัชราทิพ
    8) ส่งเสริมประชาธิปไตยฯ#ทวีชัย
    9) ส่งเสริมวันสำคัญฯ#พัชรียา
    10) ปัจฉิมนิเทศ#พุธทัยวรรณ
    11) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม#ทวีชัย
    12) ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ#พุธทัยวรรณ
    13) พัฒนาระบบสารสนเทศ#สุกานดา
    14) ปรับปรุงห้องประชุม#สมยศ
    15) ฺBig Cleaning#นพวรรณ
กลุ่มงานบริหารพิเศษ
    1) อบรมการสร้างเวปไซค์ฯ#บรรจบ
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
►คลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระ
►แบบทดสอบ O-Net ของสทศ.
    -O-Net 2560
    -O-Net 2561
    -O-Net 2562
    -O-Net 2563
►แผนการจัดการเรียนรู้
►สูตรคูณ แม่ 2-12
►คณิตคิดเร็ว
►คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้
►คำศัพท์ภาษาไทย
►ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์
►สารประชาสัมพันธ์อัพเดท
►เพลงประกอบกิจกรรม
►แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
►งานวิจัยหน้าเดียว
►สารัตถะชีวิต
►หัวข้อธรรมในคำสอน
►พุทธวจนะ
►บทความทางการศึกษา
►หลักธรรมพระพุทธศาสนา
►การบ้านสำหรับนักเรียน
►รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพ
►ฝึกอ่าน ฝึกเขียน
►โลกวิทยาศาสตร์
Link Web
Voiec TV
Workpoint TV
NBT
►Thai PBS
►True 4U
►GMM Chanal
►Mono29
►PPTV
►Amarin TV
►Gang Cartoon
►Cartoon Club
►ช่อง One
►Boomerang
►สบายดีทีวี
►True ปลูกปัญญา
►Cool Fahrenheit 93
►Green Wave
►Facebook
►Youtube
►Google
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาวิชาชีพครู
►ผอ.บรรจบ สิงหร
►คุณครูสมยศ  จันทะพันธ์
►คุณครูประนอมพันธ์  คำมา
►คุณครูทวีชัย วิเศษชาติ
►คุณครูพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
►คุณครูศิริลักษณ์  คำอาจ
►คุณครูพัชราทิพ ศรีเลิศ
►คุณครูพัชรีย  พงษ์สุวรรณ์
►คุณครูนพวรรณ  ดวงตา
►คุณครูสุกานดา พรหมพิลา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ผู้จัดทำ นายทวีชัย วิเศษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ
E-Mail : weeprox9pk35@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที