ส่งหนังสือราชการในระบบ AMSS++(Smart Area) จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (เข้าระบบ AMSS++)

เลขที่หนังสือส่ง วัน เดือน ปีที่ส่ง ถึง เรื่อง ผู้ส่ง กลุ่ม
ที่ ศธ 04140/5233 2016-12-13 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 5110) นางสาวทิพย์วรรณ เงานอ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/5233 2017-12-22 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสขุขันธ์ สวัสดิการธนาคารกรุงไทย นางสาวปรียาวดี ยอดงาม กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 04140/5234 2016-12-13 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 5110) นางสาวทิพย์วรรณ เงานอ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/5234 2017-12-22 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สวัสดิการธนาคารกรุงไทย นางสาวปรียาวดี ยอดงาม กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 04140/5235 2016-12-13 ผู้อำนวยการโรงเรียนจะกงวิทยา การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 04140/5235 2017-12-22 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 5110) นางสาวจิราภรณ์ วีระจินตวงศ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/5236 2016-12-13 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 5110) นางสาวทิพย์วรรณ เงานอ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/5236 2017-12-22 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 5110) นางสาวจิราภรณ์ วีระจินตวงศ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/5237 2016-12-13 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 5110) นางสาวทิพย์วรรณ เงานอ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/5237 2017-12-22 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 5110) นางสาวจิราภรณ์ วีระจินตวงศ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/5238 2016-12-13 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาตรัง เขต 2 หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 5110) นางสาวทิพย์วรรณ เงานอ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/5238 2017-12-22 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 5110) นางสาวจิราภรณ์ วีระจินตวงศ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/5239 2016-12-13 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้นาค การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 04140/5239 2017-12-22 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามหนองครอง ขอถอนหลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/5240 2016-12-13 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 5110) นางสาวทิพย์วรรณ เงานอ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/ว5240 2017-12-22 ผอ.ร.ร.28โรงเรียน ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม นางนันทนา หมื่นจิตร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/5241 2016-12-13 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 04140/5241 2017-12-22 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดม ขอให้ส่งเอกสารล้างลูกหนี้เงินยืมราชการตามโครงการพัฒนาครูตามรูปแบบครบวงจร นางสาวศุภากร ปราบเสียง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/5242 2016-12-13 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้า ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 04140/5242 2017-12-22 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแมด ขอให้ส่งเอกสารล้างลูกหนี้เงินยืมราชการตามโครงการพัฒนาครูตามรูปแบบครบวงจร นางสาวศุภากร ปราบเสียง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 หน้าแรก ต่อไป ย้อนกลับ หน้าสุดท้าย

พัฒนาโปรแกรมโดย นายสายัน สุขเฉย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (25 ต.ค.-14 พ.ย. 59) (งานประชาสัมพันธ์)