ส่งหนังสือราชการในระบบ AMSS++(Smart Area) จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (เข้าระบบ AMSS++)

เลขที่หนังสือส่ง วัน เดือน ปีที่ส่ง ถึง เรื่อง ผู้ส่ง กลุ่ม
ที่ ศธ 04140/1 2017-01-02 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสน และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก การเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ นางสาววรญา ศรชัยญาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/1 2018-01-03 วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดศรีสะเกษ นางนันทนา หมื่นจิตร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/1 2020-01-02 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินตกเบิกสำหรับผู้ที่ไบอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่)ด้รัผ น.ส.สุรีรัตน์ ผ่องราษี กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/1 2021-01-04 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบ ขออนุญาตลาป่วย นางสาวสุกัญญา ทวีพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 04140/2 2017-01-04 ผอ.ร.ร.สวงษ์พัฒนศึกษา แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน น.ส.พัชรอัมพร ดวงแก้ว กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/2 2018-01-03 ประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน นางกัญญนัท นันทสิงห์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/2 2020-01-02 ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางบรรจง ทาวุฒิ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/2 2021-01-03 อธิบดีกรมบัญชีกลาง ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอด มณฑิรา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/3 2017-01-04 สพฐ. แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขัน ปีการศึกษา 2561 นางสังวร ทวีศรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/3 2018-01-03 น.ส.วิยะดา เจียวรัมย์ เรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป นางกัญญนัท นันทสิงห์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/3 2020-01-02 ผอ.ร.ร.บ้านติมฯ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยสถานการศึกษาตามผลการคัดเลือก น.ส.นิตติญา เตชะ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/3 2021-01-03 อธิบดีกรมบัญชีกลาง ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอด มณฑิรา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/4 2017-01-04 ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล การอนุญาตให้รับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กที่มีอายุ ๓ ขวบย่างเข้าปีที่ ๔ นางสังวร ทวีศรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/4 2018-01-03 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ การยกเว้นไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14(5) นางสมปอง สีดำ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/4 2020-01-02 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน แจ้งรายชื่อครูภาษาอังกฤษที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูตามกรอบมาตรฐาน CEER นางพัชราภรณ์ ทาสระคู กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ศธ 04140/4 2021-01-03 อธิบดีกรมบัญชีกลาง ขอให้สั่งเงินบำเหน็จตกทอด มณฑิรา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/5 2017-01-04 ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขัน ปีการศึกษา 2561 นางสังวร ทวีศรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/5 2018-01-03 ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่ม ขอเชิญประชุม นายกอบชัย สายทอง กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 04140/5 2020-01-06 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนราม การลงพื้นที่ตรวจราชการนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) นายยุทธพงศ์ สีดำ กลุ่มนโยบายและแผน
ที่ ศธ 04140/5 2020-12-30 ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาขุขันธ์ นำส่งเงินชำระหนี้ธนาคารออมสิน นางพิมลพักตร์ กวีกรณ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 หน้าแรก ต่อไป ย้อนกลับ หน้าสุดท้าย

พัฒนาโปรแกรมโดย นายสายัน สุขเฉย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (25 ต.ค.-14 พ.ย. 59) (งานประชาสัมพันธ์)