โปรแกรมปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Education Area Management Support System : AMSS++


เพิ่มข้อมูลบุคลากรรายบุคคล (ระดับโรงเรียน)
ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรรายบุคคล (ระดับโรงเรียน)
ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรรายโรงเรียน (ผู้ดูแลระบบสำหรับโรงเรียน)
ออกจากโปรแกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาโปรแกรมโดย นายสายัน สุขเฉย
ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน 5884 ครั้ง