"นักเรียนอ่านออกเขียนได้  ครูใส่ใจยกระดับผลสัมฤทธิ์  มีจิตพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสุขสันต์  สู่ประกันคุณภาพภายใน"
เว็บไซต์กลุ่มภารกิจ

อำนวยการ
(กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

logo
sahavicha
google

ล็อคอินเว็บไซต์หน่วยงาน

docรายงานข้อมูลสารสนเทศ
สพฐ.สพท.โรงเรียน
บุคลากร นักเรียนและ
ข้อมูลทางการศึกษา

gpaศูนย์ประสานงานข้อมูล
GPA PR ของนักเรียน
รายบุคคลของ สพฐ.
ข่าวการศึกษา สถิติ
การศึกษา

sc
สำนักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประสานงานเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ba2Open Source
รณรงค์การใช้ ถาม
ตอบปัญหาโดยชมรม
คนรัก Open Source

ba1ศูนย์เทคโนโลยี&
การสื่อสาร
ศธ. ถาม
ตอบความรู้ ปัญหาระบบ
อินเทอร์เน็ต จาน
ดาวเทียม ในสถานศึกษาlms
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning

imnee_7โครงการอาหารกลาง
วัน
 ที่เกิดจากความ
ตระหนักของรัฐบาลที่
มุ่งแก้ปัญหาภาวะ
ทุพโภชนาการในเด็ก
superมุมศึกษานิเทศก์
เป็นสื่อกลางให้ข่าวสาร
แนะนำ แลกเปลี่ยนสื่อ
การสอน คลังข้อสอบ
ดาวน์โหลด นิเทศออนไลน์
banner_newsclassroomห้องเรียนทันข่าว นำเอา
ข่าวสารประจำวันมา
วิเคราะห์เจาะลึก ร้อย
เรียงออกมาในลักษณะ
บทความที่มีสาระครบถ้วนmedia_center2
ศูนย์รวมสื่อ แหล่ง
รวบรวม เผยแพร่
ให้บริการสื่อการเรียนรู้
ที่หลากหลายจาก
หน่วยงานต่างๆ ใน ศธ.
thaiภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้
เกี่ยวกับข้อสอบ เนื้อหา
แบบฝึกหัดในรายวิชา
ภาษาไทย

สพป.ศก. เขต 3

สพป.ศก.3 ได้เปิดช่องทางให้โรงเรียนในสังกัดฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ท่านสามารถส่งข่าวมาได้ที่  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

icon_hotการจัดทำข้อมูล DMC ขณะนี้เมนูเลื่อนชั้น (อ.1,ป.1,ป.2,ป.4,ป.5,ม.1,ม.2,ม.4,ม.5) ,ซ้ำชั้น,จบการศึกษาต่อไป (อ.2,ป.3,ป.6,ม.3,ม.6) เมนูนี้สามารถทำได้แล้วค่ะ สงสัยโทร 089-5794058 (นุช)
icon_hotการจัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปารายละเอียด
icon_hot แจ้งให้ดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556

-----ขอให้โรงเรียนดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 ได้ที่ URL http://portal.bopp-obec.info/obec56
โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1. ทำการย้ายเข้า ย้ายออก จำหน่าย/ออกกลางคัน นักเรียนให้ตรงตามจำนวนที่ถูกต้องในปีการศึกษา 2556
เรียนให้ทราบอีกครั้งว่าการกรอกข้อมูลรอบนี้เป็นการทำข้อมูลสิ้นปี 2556 ไม่ใช่ให้ทำข้อมูลปี 2557
- นักเรียนย้ายเข้าใหม่หลังสอบปลายภาคเทอม 2 ปี 2556 ยังไม่ให้กรอกเข้า
- นักเรียนย้ายออก/เรียนจบ หลังสอบปลายภาคเทอม 2 ปี 2556 ยังไม่ให้ทำออก
- นักเรียนย้ายเข้าหลังสอบปลายภาคเทอม 2 ปี 2556 ยังไม่ให้กรอกเข้า
- ให้ยึดตัวนักเรียนก่อนสอบปลายภาคเรียนเทอม 2 ปี 2556เป็นหลัก

2. ทำการกรอกเกรดนักเรียน “รายคน” โดยเข้าที่เมนู ปรับปรุงข้อมูล GPA, O-NET, NT, แผนการรับนักเรียน แล้วทำตามวิธีในแต่ละหน้า

---ดาวน์โหลดผลคะแนน O-NET ได้ที่ www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx
---GPA ช่อง
เกรดเฉลี่ยทุกสาระวิชา วิธีคิด คือ เอาผลรวมหน่วยกิตคูณด้วยเกรดของแต่ละรายวิชา หารด้วยจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด ศึกษาวิธีการได้ที่ http://web.wattana.ac.th/gpa/
3. ทำการเลื่อนชั้น, ซ้ำชั้น, จบการศึกษาต่อไป (เมนูนี้สามารถทำได้แล้วค่ะ)
หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบได้ทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน และกรุณาแจ้งเบอร์ติดต่อไว้ในอีเมล์
--หากมีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 089-5794058/ 086-4616528 คุณนุช

icon_hot ขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลและยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 ก.พ. 57 ตรวจสอบรายชื่อที่นี่ กรอกข้อมูลได้ที่ http://data.bopp-obec.info/building/index.php
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยัน---บ้านจันลม/บ้านติมฯ/นิคม4ฯ/บ้านโป่ง/บ้านกู่/บ้านไฮน้อย/บ้านหนองบัวตาคง/บ้านสำโรงพลัน
หากมีปัญหาเข้าระบบไม่ได้ โทร. 089-5794058 (นุชษราวรรณ)
 

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มภารกิจ

ดาวน์โหลดข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

ปีการศึกษา 2556

>>สารสนเทศทางการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 
- สารสนเทศ
- ตารางภาคผนวก

>>จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ >>จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
>>จำนวนนักเรียนพิการ >>จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
>>จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส >>จำนวนนักเรียนขาดแคลน
>>จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ >>จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
>>จำนวนนักเรียนพักนอน >>น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
>>จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง

>>สารสนเทศด้านคุณภาพโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
- ข้อมูลผลคะแนนตามตัวบ่งชี้ที่ 5 ของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
- ข้อมูลการ SCAN การอ่าน ชั้น ป.3, ป.6

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ปีการศึกษา 2555

>>ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555
>>ข้อมูลจำนวนนักเรียน จำนวนครู และผู้บริหาร ทุกสังกัด
>>ข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศ ชั้น ทุกสังกัด

ข้อมูลสารสนเทศย้อนหลัง ปีการศึกษา 2553-2556 คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา [ครูไทย]

ผอ.สพป.ศก.3
yaowalak
นางเยาวลักษณ์ คงพูล
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

แนะนำเว็บไซต์โรงเรียน

ชมรม ร.ร.ขนาดเล็ก
กลุ่ม กพศ.กันทราศรีปราสาท
กลุ่ม กพศ.ไพรบึง
กลุ่ม กพศ.ใจดี-ห้วยสำราญ


บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านตะเคียนราม
บ้านโนนสมบูรณ์ฯ
ชุมชนบ้านหัวเสือ
บ้านกันจาน
บ้านตาเจา

ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสร้างใหญ่
บ้านชำแระกลาง
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
บ้านติ้ว
บ้านตราด
บ้านตรอย
บ้านหนองเพดาน
บ้านกะกำ
บ้านปราสาทเยอ
บ้านบึงกระโพธิ์
บ้านแทรง
บ้านหนองพัง

บ้านเค็ง
บ้านสะเดาน้อย
บ้านนกยูงฯ
สมาคมลูกจ้างฯ
บ้านบัวบก
วัดบ้านประอางฯ
บ้านใจดี
จะกงวิทยา
ทับทิมสยาม 06
บ้านตาเม็งฯ
บ้านหนองระนาม
นิคม 3ฯ
บ้านห้วยามอญ
บ้านลุมพุกคลองแก้ว
บ้านจันลม
บ้านมะขาม
กระต่ายด่อนวิทยา

บ้านโนนดั่ง
บ้านตาสุด
บ้านระกา
บ้านสะอาง (ประชาสามัคคี)
บ้านเคาะสนวนสามัคคี
อนุบาลปรางค์กู่
บ้านไฮเลิง
บ้านหนองกาด
บ้านท่าคอยนาง
บ้านกันแตสระรุน
บ้านทุ่งศักดิ์
บ้านกันทรารมย์
บ้านเกาะกระโพธิ์
บ้านโสน
บ้านเรียม
ขุขันธ์วิทยา
สวัสดีวิทยา

บ้านตูม
บ้านนกยูง (อ.ส.พ.ป.30)
บ้านสมบูรณ์
วัดบ้านประอางฯ
บ้านห้วยสระภูมิ
อนุบาลไพรบึง
บ้านโพง
ตูมพิทยานุสรณ์
♦ บ้านปราสาท

♦ บ้านสนามสามัคคีฯ

สวงษ์วิทยาคม
บ้านพราน
บ้านกระแมด
บ้านโคกสูง
บ้านดองกำเม็ด
บ้านบัลลังก์
บ้านละลม
หนองคูวิทยา
บ้านแขว
บ้านหว้า
บ้านปะอุง
ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง

อนุบาลภูสิงห์
บ้านศาลา (ปก)
บ้านขามทับขอน
บ้านสกุล
บ้านสวายสนิท
บ้านตะเคียนบังอีง
บ้านเปี่ยมตะลวก
บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
บ้านอังกุล
ศรีตระกูลวิทยา
บ้านขนุนฯ
บ้านหนองคล้า
อนุบาลศรีประชานุกูล
บ้านบก(ประชาสามัคคี)
บ้านคะนาสามัคคี
ขุขันธ์
ปรางค์กู่
บ้านสำโรงพลัน
เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
บ้านโคกตาล
บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
บ้านทำนบ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.
ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน" (รุ่นที่ ๗)
การประชุมระหว่างประเทศของซีมิโอด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
การประชุมเชิง "Asia-Pacific Training Workshop on EIU (APTW) ครั้งที่ ๑๔
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต "KruTube Channel : ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต)
ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน" (รุ่นที่ ๗)
ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
เอกสารโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA และเวทีศักยภาพผู้เรียน)
การประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2557-2558