"นักเรียนอ่านออกเขียนได้  ครูใส่ใจยกระดับผลสัมฤทธิ์  มีจิตพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสุขสันต์  สู่ประกันคุณภาพภายใน"
เว็บไซต์กลุ่มภารกิจ

อำนวยการ
(กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

logo
sahavicha
google

ล็อคอินสพป.ศก. เขต 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้เปิดช่องทางให้โรงเรียนในสังกัดฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ท่าน สามารถส่งข่าวมาได้ที่  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   face1สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 icon new
 icon new เพลงเขตสุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 >>ดาวน์โหลด<<

rongtuk

icon hot สถิติ ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 รายละเอียด
icon hot ข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2557... ขอให้โรงเรียนในสังกัด สพป.ศก.3 ดำเนินการดังนี้
1.อัพภาพป้ายหน้าโรงเรียน ที่เมนู ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน#1
2.ย้ายนักเรียนเข้า-ออก ให้เป็นปัจจุบัน
3.แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
4.นักเรียนสอบได้/สอบตก (สำหรับ ป.6, ม.3,ม.6 อย่าลืมกรอกจำนวนปีที่เรียนให้ถูกต้อง เช่น ป.6 ใช้เวลาเรียน 6 ปี หรือมากกว่า)
5.เมนูสอบได้ เรียนจบ สำหรับนักเรียนชั้น ป.6, ม.3, ม.6 เพื่อเลือกสถานะการศึกษาต่อ
6.ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 เมษายน 2558 ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec57/ ดาวน์โหลดคู่มือ (เครดิตคู่มือจาก สพป.แพร่ 1)/ หนังสือราชการ หากมีข้อสงสัยโทร 086-4616528 กลุ่มนโยบายและแผน
icon hot เรื่อง โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียด
icon hot เรื่อง การประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ “ครูดีมีทุกวัน” ประจำปี ๒๕๕๘ รายละเอียด
icon hot เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2558 รายละเอียด
icon hot ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด

icon hot ประกาศ โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๔/๔๕ ขนาด ๔ ที่นั่งติดพื้น ๑ หลัง รายละเอียด
icon hot ประกาศโรงเรียนบ้านปรือคัน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สปช.๖๐๔/๔๕ (ขนาด ๔ ที่นั่งพื้นติดดิน) รายละเอียด
icon hot ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รายละเอียด
icon hot ขอความร่วมมือโรงเรียนตรวจสอบสภาพการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ http://202.29.172.140/obecdata ขยายเวลากรอกข้อมูลเป็นภายใน 5 มี.ค. 2558 http://www.sisaketphp.net/pcs/modules.php?name=show_mod&file=article&asid=676
icon hot ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รายละเอียด
icon hot ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รายละเอียด
icon hotเรื่อง การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ รายละเอียด
icon hot ประกาศโรงเรียนบ้านสะเดาน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างอาคารเรียน สปช.102/26 (1 ช้น 3 ห้องเรียน) ดาวน์โหลด
icon hotเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายละเอียด
icon hotโรงเรียนนิคม 3 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการจัดการเรียนการสอน รายละเอียด
icon hotแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบปีการศึกษา 2557 รายละเอียด
icon hot แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดาวน์โหลด
icon hotเรื่อง ขอสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน หนังสือคู่มือครูข้อสอบ O-Net
รายละเอียด | แนวข้อสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 7 สาระวิชา
icon hot เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รายละเอียด
icon hot แบบฟอร์มคำขอตั้งงบลงทุนปี 2559 ดาวน์โหลด
icon hot การติดตาม ตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มภารกิจ

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

icon hot รายชื่อนักเรียนทั้งหมดภายในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
icon hot ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับเต็ม)  
icon hot รายชื่อโรงเรียนจำแนกตามประเภท (ขนาดเล็ก/ประถมฯ/ขยายโอกาส/สังกัดอื่น)  
icon hot สารสนเทศจำนวนนักเรียน ครู+ผู้บริหาร ที่อยู่ ชื่อผู้บริหาร สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
icon hot ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมดแยก ชาย หญิง รายชื่อผู้บริหาร แยกเป็นสังกัด  
icon hot ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ รวมทุกสังกัด (สพป.ศก.3/อปท./สพม.28/สช.)  
icon hot รายชื่อนักเรียน (น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน)  
icon hot รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาส  
icon hot รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมจำนวนนักเรียน  
ผอ.สพป.ศก.3
yaowalak
นางเยาวลักษณ์ คงพูล
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

แนะนำเว็บไซต์โรงเรียน

ชมรม ร.ร.ขนาดเล็ก
กลุ่ม กพศ.กันทราศรีปราสาท
กลุ่ม กพศ.ไพรบึง
กลุ่ม กพศ.ใจดี-ห้วยสำราญ


วนาสวรรค์
บ้านอังกุล
 
บ้านห้วยตามอญ
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านตะเคียนราม
บ้านโนนสมบูรณ์ฯ
ชุมชนบ้านหัวเสือ
บ้านกันจาน
บ้านตาเจา

ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสร้างใหญ่
บ้านชำแระกลาง
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
บ้านติ้ว
บ้านตราด
บ้านตรอย
บ้านหนองเพดาน
บ้านกะกำ
บ้านปราสาทเยอ
บ้านบึงกระโพธิ์
บ้านแทรง
บ้านหนองพัง

บ้านเค็ง
บ้านสะเดาน้อย
บ้านนกยูงฯ
สมาคมลูกจ้างฯ
บ้านบัวบก
วัดบ้านประอางฯ
บ้านใจดี
จะกงวิทยา
ทับทิมสยาม 06
บ้านตาเม็งฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.
Download แผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ ( แนวนอน ขนาด 3X6เมตร แบบมีบทอาขยาน )
ทุนอบรมหลักสูตร II-Week English Language Programe ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
ผลการสุ่มคัดเลือกข้าราชการ สพฐ. เพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2558
สถานศึกษาต้นแบบฝึกประสบการณ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการ " 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ "
เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนทุกรายการที่ได้รับจัดสรรให้ได้ภายใน 31 มีนาคม 2558
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ขอเชิญร่วมงาน 60 พรรษา รัตนนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ ประสบการณ์จากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมประชาพิจารณ์ร่างคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด( CCTV ) โครงการ Safe Zone School (CCTV)