"นักเรียนอ่านออกเขียนได้  ครูใส่ใจยกระดับผลสัมฤทธิ์  มีจิตพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสุขสันต์  สู่ประกันคุณภาพภายใน"
เว็บไซต์กลุ่มภารกิจ

อำนวยการ
(กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

logo
sahavicha
google

ล็อคอินสพป.ศก. เขต 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้เปิดช่องทางให้โรงเรียนในสังกัดฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ท่าน สามารถส่งข่าวมาได้ที่  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   face1สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 icon new
 icon new เพลงเขตสุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 >>ดาวน์โหลด<<

icon hotประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รายละเอียด

icon hotสพป.ศรีสะเกษ เขต 3 แจ้งคำสั่งเพื่อประเมินคุณภาพนักเรียนระดับท้องถิ่น(LAS) 2-3 มี.ค. 2558 ดาวน์โหลด\ดาวน์โหลด2\ดาวน์โหลด3\ดาวน์โหลด4 ลิ้งสำรอง คู่มือประเมินคุณภาพนักเรียนระดับท้องถิ่น(LAS) 2-3 มี.ค. 58 ดาวน์โหลด

icon hotขอความร่วมมือโรงเรียนตรวจสอบสภาพการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ http://202.29.172.140/obecdata ขยายเวลากรอกข้อมูลเป็นภายใน 5 มี.ค. 2558 http://www.sisaketphp.net/pcs/modules.php?name=show_mod&file=article&asid=676

icon hotประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2558 รายละเอียด

icon hotเชิญ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียน ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ายและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 ประชุมเพื่อชี้แจงวิธีการประเมินในวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์ รายละเอียด 

ประชุมประธานและเลขาสนามสอบ LAS วันที่ 27 ก.พ. 58 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล

icon hotประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รายละเอียด

icon hot เชิญคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีกรศึกษา 2557 ประชุมในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร

icon hotประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รายละเอียด

icon hotเรื่องขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๕๘ รายละเอียด

icon hotเรื่อง การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ รายละเอียด
icon hot ประกาศโรงเรียนบ้านสะเดาน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างอาคารเรียน สปช.102/26 (1 ช้น 3 ห้องเรียน) ดาวน์โหลด
icon hot ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด
icon hotเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายละเอียด
icon hot เรื่อง การย้ายข้าราชการครู สายงานการสอน
           ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตฯในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 ม.ค.58 มีมติให้ย้ายข้าราชการครู สายงานการสอน ให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 6 ราย รายละเอียด
icon hotโรงเรียนนิคม 3 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการจัดการเรียนการสอน รายละเอียด
icon hotแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบปีการศึกษา 2557 รายละเอียด
icon hotร่างรายละเอียดการประชุมวิชาการนานาชาติ สมศ 2557 รายละเอียด 
icon hotเรื่อง โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านประจำปี ๒๕๕๘ รายละเอียด
icon hot แจ้ง กำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2558 รายละเอียด
icon hot แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดาวน์โหลด
icon hotเรื่อง ขอสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน หนังสือคู่มือครูข้อสอบ O-Net
รายละเอียด | แนวข้อสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 7 สาระวิชา
icon hot เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รายละเอียด
icon hot แบบฟอร์มคำขอตั้งงบลงทุนปี 2559 ดาวน์โหลด
icon hot การติดตาม ตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มภารกิจ

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

icon hot รายชื่อนักเรียนทั้งหมดภายในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
icon hot ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับเต็ม)  
icon hot รายชื่อโรงเรียนจำแนกตามประเภท (ขนาดเล็ก/ประถมฯ/ขยายโอกาส/สังกัดอื่น)  
icon hot สารสนเทศจำนวนนักเรียน ครู+ผู้บริหาร ที่อยู่ ชื่อผู้บริหาร สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  
icon hot ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมดแยก ชาย หญิง รายชื่อผู้บริหาร แยกเป็นสังกัด  
icon hot ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ รวมทุกสังกัด (สพป.ศก.3/อปท./สพม.28/สช.)  
icon hot รายชื่อนักเรียน (น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน)  
icon hot รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาส  
icon hot รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมจำนวนนักเรียน  
ผอ.สพป.ศก.3
yaowalak
นางเยาวลักษณ์ คงพูล
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

แนะนำเว็บไซต์โรงเรียน

ชมรม ร.ร.ขนาดเล็ก
กลุ่ม กพศ.กันทราศรีปราสาท
กลุ่ม กพศ.ไพรบึง
กลุ่ม กพศ.ใจดี-ห้วยสำราญ


วนาสวรรค์
บ้านอังกุล
 
บ้านห้วยตามอญ
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านตะเคียนราม
บ้านโนนสมบูรณ์ฯ
ชุมชนบ้านหัวเสือ
บ้านกันจาน
บ้านตาเจา

ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสร้างใหญ่
บ้านชำแระกลาง
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
บ้านติ้ว
บ้านตราด
บ้านตรอย
บ้านหนองเพดาน
บ้านกะกำ
บ้านปราสาทเยอ
บ้านบึงกระโพธิ์
บ้านแทรง
บ้านหนองพัง

บ้านเค็ง
บ้านสะเดาน้อย
บ้านนกยูงฯ
สมาคมลูกจ้างฯ
บ้านบัวบก
วัดบ้านประอางฯ
บ้านใจดี
จะกงวิทยา
ทับทิมสยาม 06
บ้านตาเม็งฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.
Download แผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ ( แนวนอน ขนาด 3X6เมตร แบบมีบทอาขยาน )
ทุนการศึกษา ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปี 2558/2559
โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2558 Gen A:Active Citizen "พลังคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา"
การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
โครงการ "บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน" ประจำปี 2558
โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2558
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และนักเรียนด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ IES. ณ ประเทศออสเตรเลีย
การจัดงานประชุมวิชาการ TJ-SSF-2015
ประกาศขยายการรับสมัคร กิจกรรมแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และนักเรียน ด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย
ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาจัดส่งข้อมูลผู้ผ่านการคัดลือกลงในแบบสำรวจ